Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Undantag; utbildning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-28

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Utbildning har ansetts utgöra högskoleutbildning anordnad av det allmänna och omfattas därmed av undantag från skatteplikt

Redovisningsperioder under tiden den 1 januari 2005 – 31 december 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

X AB tillhandahåller utbildning åt ett landsting. Den aktuella utbildningen tillhandahålls i vissa delar även av högskolor. X AB önskar få svar på om bolagets tillhandahållande omfattas av undantaget från skatteplikt för utbildning.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Omsättning av de med ansökan avsedda utbildningstjänsterna är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 8 § första stycket 1 ML undantas från skatteplikt omsättning av tjänster som utgör grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning, om utbildningen anordnas av det allmänna eller en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare. Enligt tredje stycket omfattas utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en uppdragsgivare som själv utser de personer som skall utbildas (uppdragsutbildning) av undantaget endast om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning enligt första stycket.

Undantaget från skatteplikt inom utbildningsområdet har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster m.m. i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Enligt artikel 13 A. 1 i skall medlemsstaterna från skatteplikt undanta undervisning och fostran av barn och ungdomar, skolundervisning, universitetsutbildning, yrkesutbildning och fortbildning, däribland tillhandahållande av tjänster och varor som är nära besläktade därmed, som tillhandahålls av offentligrättsliga organ med detta som mål eller av andra organisationer definierade av medlemsstaten ifråga såsom organ med liknande syften.

Bestämmelsen i 3 kap. 8 § första stycket 1 och tredje stycket ML har erhållit sin nuvarande lydelse genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1997 (SFS 1996:1327). Av specialmotiveringen till bestämmelsen (prop. 1996/97:10) framgår bl.a. följande. För att omsättning av utbildning skall undantas från skatteplikt krävs enligt första stycket punkten 1 att den skall avse grundskole-, gymnasieskole- eller högskoleutbildning. Dessutom krävs att utbildningen skall anordnas av det allmänna (stat, kommun eller landsting) eller av någon som erkänts av det allmänna. Anordnare är den som gentemot eleven enligt lag, författning eller genom tillstånd av det allmänna står som huvudman för utbildningen (s. 49). Om en utbildningsanordnare, som är ansvarig för en skattebefriad utbildning, uppdrar åt en underentreprenör att hålla viss del av utbildningen, kommer även denna utbildningstjänst att undantas från skatteplikt (s. 50 f.).

Nämnden gör följande bedömning.

Den i ärendet av landstinget anordnade aktuella [...]utbildningen tillhandahålls i vissa delar även av [...]högskolorna och får därmed sägas utgöra sådan högskoleutbildning anordnad av det allmänna som i princip skall vara undantagen från mervärdesskatt. Det förhållandet att det är X AB som tillhandahåller utbildningen medför inte att bolagets omsättningar i utbildningsverksamheten skall beläggas med mervärdesskatt.

Den gjorda bedömningen får anses vara i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, har inte överklagats.