Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Avkastningsskatt på pensionsmedel

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-30

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
När man bestämmer kapitalunderlag enligt avkastningsskattelagen ska onoterade derivatinstrument tas upp till bokfört värde.

Taxeringsåren 2004-2008

Ett försäkringsföretag har uppgivit bl.a. följande. Bland dess placeringstillgångar finns onoterade derivatinstrument i form av bl.a. ränte-, swap- och valutaterminsavtal vilka ingåtts med extern part. Vid avtalens ingående har något vederlag ej utgått mellan parterna. Avtalen är ömsesidigt förpliktande och innebär att företaget till motparten på viss framtida dag skall betala en på visst sätt beräknad andel av ett underliggande nominellt belopp respektive ett belopp i utländsk valuta i utbyte mot att motparten i framtiden betalar en på annat sätt beräknad andel av samma nominella belopp respektive ett belopp i svensk valuta.

Fråga är hur dessa ränteswap- och ränteterminsavtal skall värderas vid bestämmande av kapitalunderlag enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel (avkastningsskattelagen).

FÖRHANDSBESKED

Avtalen skall tas upp till bokfört värde.

MOTIVERING

Enligt 5 § första stycket avkastningsskattelagen skall, om annat ej följer av – såvitt nu är i fråga – 8 § första stycket, tillgångar och skulder tas upp till bokfört värde. Enligt sistnämnda bestämmelse skall onoterad fordran tas upp till sitt anskaffningsvärde jämte upplupen ränta och avdrag för skuld göras med belopp som beräknas på motsvarande sätt.

Bestämmelsen i 8 § första stycket får anses ta sikte främst på ”sedvanliga” räntebärande fordringar och skulder bestämda i nominellt kapitalbelopp men torde omfatta även fordringar och skulder där räntan inkluderas i det nominella beloppet (jfr prop. 1992/93:187 s. 225). Det beräknade nettovärdet av rättigheter och förpliktelser enligt de ifrågavarande avtalen kan, beroende på ränteläge och valutakurs, för vart och ett av avtalen vid varje värderingstidpunkt vara antingen positivt eller negativt och kan i den meningen anses utgöra en (beräknad) fordran eller skuld vid angivna tidpunkt. På dessa poster betalas emellertid inte någon ränta.

Med hänsyn härtill och till att värdet av ett och samma avtal under löptiden kan växla mellan att vara positivt och negativt finner nämnden att avtalen inte kan anses utgöra sådana fordringar eller skulder som avses i 8 § första stycket. Värderingen skall således ske enligt bestämmelsen i 5 § första stycket.

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning men har överklagats av sökandebolaget.