På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Löneunderlaget – polskt dotterföretag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-09-07

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Vid beräkning av löneunderlaget får ersättningar som under år 2003 lämnats till arbetstagarna i ett polskt dotterföretag beaktas.

Inkomsttaxering 2005

A är hälftendelägare i X AB som sedan 1991 har ett helägt dotterbolag Y i Polen. A frågar från vilken tidpunkt delägarna i X AB kan få tillgodoräkna sig ersättningar utbetalda av Y vid beräkning av löneunderlaget enligt 43 kap. IL. Det första alternativet är om löner utbetalda under 2003 får beaktas vid 2005 års taxering trots att Polen blev medlem först den 1 maj 2004. Det andra alternativet är om löner utbetalda från 1 maj 2004 får beaktas vid 2006 års taxering. Det tredje alternativet är om löner utbetalda under tidigare år får beaktas med stöd av Europaavtalet mellan EU och Polen som trädde i kraft den 1 februari 1994.

FÖRHANDSBESKED

Vid beräkning av löneunderlaget får ersättningar som under 2003 har lämnats till arbetstagarna i det polska dotterföretaget Y beaktas.

BESLUT

I den mån ansökan inte besvarats genom förhandsbeskedet avvisas den.
  

MOTIVERING

”Enligt 2 kap. 2 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, gäller att om en utländsk stat under ett år blir medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vid någon annan tidpunkt än vid ingången av ett beskattningsår skall staten vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag anses som medlem under hela beskattningsåret.

Eftersom Polen blev medlem i EU i maj 2004 skall landet vid tillämpning av IL räknas som medlem under hela beskattningsåret 2004. Det innebär att A vid beräkning av sitt löneunderlag avseende beskattningsåret 2004 enligt 43 kap. 12-16 §§ IL får beakta ersättningar som lämnats till arbetstagarna i det polska dotterföretaget under hela 2003 (jfr RÅ 2000 ref. 47).

Beslutet

I ansökan saknas underlag för att lämna förhandsbesked i vidare omfattning än som skett.”

Kommentar:
Förhandsbesked överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.