Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Tjänst avseende fakturaservice

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-02-03

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
En tjänst benämnd fakturaservice med däri ingående delmoment ansågs utgöra en enda tjänst. Tjänsten utgör inte en sådan tjänst som avses i 5 kap. 7 § ML.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden den 1 april 2004 - den 31 mars 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Bolaget tillhandahöll en tjänst benämnd fakturaservice med det innehåll som beskrivs nedan i motivering till förhandsbeskedet. Följande frågor ställdes.

1. Ska beskriven tjänst avseende fakturaservice bedömas utgöra en enda tjänst enligt huvudsaklighetsprincipen eller flera tjänster med tillämpning av delningsprincipen.

2. Ska plats för beskattning bestämmas enligt 5 kap. 7 § ML om det är en enda tjänst.

3. Samma fråga som i 2, men med förutsättningen att det anses vara flera tjänster.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

” FÖRHANDSBESKED

Frågorna 1-2

Bolagets distribution av fakturor, hantering av inbetalningar, framställningar av krav samt vidtagande av rättsliga åtgärder inom ramen för den som fakturaservice benämnda verksamheten skall behandlas som en enda tjänst. Tjänsten är inte hänförlig till någon av de tjänster som anges i 5 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) , ML.

BESLUT

Fråga 1 avvisas till den del den inte besvarats genom förhandsbeskedet.

MOTIVERING

Förhandsbeskedet

Bolaget tillhandahåller bl.a. tjänsten fakturaservice baserad på ett av bolaget utvecklat datasystem. Tjänsten innebär att bolaget tillhandahåller tjänster som avser kundföretagens fakturahantering alltifrån utställande av fakturor till vidtagande av rättsliga åtgärder för indrivning av fakturerade belopp. I tjänsten ingår i vissa fall också s.k. långtidsbevakning, vilket enligt uppgift från bolaget innebär att ” fordran överlåts till bolaget för en viss procentsats av indrivet belopp”. Närmare preciserat innebär tjänsten fakturaservice att kunden förser bolaget med ett elektroniskt underlag för utfärdande av fakturor som genom datasystemet därefter kan skrivas ut med kundens logotype och överenskommen layout. Inbetalningarna från kundföretagets kunder går till bolaget som registrerar dem innan de överförs till kundföretaget. Vid utebliven betalning utfärdar bolaget betalningspåminnelser, skickar ut inkassokrav och ser till att nödvändiga rättsliga åtgärder vidtas.

Fråga 1

De olika delmomenten syftar sammantaget till att tillse att kundföretaget får betalning av sina kunder för tillhandahållna varor och tjänster. Distributionen av fakturor, hanteringen av inbetalningar m.m. kan således inte anses vara tillhandahållanden som efterfrågas i sig.

Därmed får en enda tjänst anses föreligga.

Bestämmelserna i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) medför inte annan bedömning (jfr t.ex. EG-domstolens mål C-349/96 ang. Card Protection Plan Ltd).

Fråga 2

I 5 kap. ML finns olika bestämmelser om var – inom landet eller utomlands – en omsättning av varor och tjänster skall anses ha ägt rum. De bestämmelser som bolaget funnit kunna tillämpas på dess tillhandahållanden avser vissa tjänster i 5 kap. 7 § ML, nämligen skrivtjänster, konsulttjänster, inkassotjänster eller tjänster avseende automatisk databehandling. Tjänsterna skulle då anses tillhandahållna utomlands om de närmare förutsättningar angående förvärvarens förhållanden som anges i paragrafens tredje stycke är uppfyllda.

Som nämnden funnit i svaret på fråga 1 är bolagets tillhandahållande av fakturaservice att anse som en enda tjänst och är de i tjänsten ingående delmomenten inte tjänster som efterfrågas i sig. Därmed kan de inte urskiljas som specifika tjänster som kan hänföras till en eller flera av de tjänster som särskilt uppräknas i 5 kap. 7 § andra stycket ML.

Fråga 3

Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller frågan.

Beslutet

För det fall att delmomentet långtidsbevakning ingår i bolagets åtagande finner nämnden att omständigheterna i den delen inte har angetts så klart och entydigt att de kan läggas till grund för ett förhandsbesked. Ansökan skall därför avvisas i den delen och även i övrigt i den mån den inte har besvarats genom förhandsbeskedet. ”

Kommentar:
Förhandsbeskedet har överklagats av bolaget.