Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Beräkning av beskattningsunderlag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-09-29

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Beskattningsunderlaget ska beräknas med utgångspunkt i den vid skattskyldighetens inträde dagligen publicerade senaste säljkursen för norska kronor.

Redovisningsperioder under tiden den 1 november 2004 – den 31 oktober 2007

Bolaget bedriver livsmedelshandel vid den svensk-norska gränsen. Eftersom en betydande del av bolagets kunder är bosatta i Norge har bolaget haft egna rutiner för beräkning av beskattningsunderlaget för denna handel.

Bolaget har frågat Skatterättsnämnden om vilken omräkningskurs som ska användas vid bestämmande av skatteunderlaget vid betalningar i utländsk valuta, närmare bestämt norska kronor.

” FÖRHANDSBESKED

Beskattningsvärdet skall beräknas med utgångspunkt i den vid skattskyldighetens inträde dagligen publicerade senaste säljkursen för norska kronor.

MOTIVERING

I RÅ 2003 ref. 102, som gällde ett bolag i samma koncern som sökandebolaget, har Regeringsrätten funnit att beskattningsunderlaget, när ersättning för en försåld vara utgått i norska kronor, skall vara den senaste säljkursen för valutan, vid den tidpunkt då skatten skall tas ut, som har registrerats på den i Sverige representativa valutamarknaden, nämligen den på vilken kurserna bestäms genom affärsbankerna och Stockholmsbörsen och som ligger till grund för bl.a. Riksbankens valutanoteringar. Den omständigheten att ML:s bestämmelser angående näringsidkares fakturering efter Regeringsrättens avgörande har anpassats till Rådets direktiv 2001/115/EG, det s.k. faktureringsdirektivet, har inte medfört någon ändring av principen att beskattningsunderlaget vid varuöverlåtelser och tjänstetillhandahållanden där vederlaget utgår i annat än svenska kronor och således i annat än i Sverige lagliga betalningsmedel, skall beräknas till vad som kan anses vara marknadsvärdet av det uppburna vederlaget, dvs., såvitt gäller utländsk valuta, ett belopp framräknat till svenska kronor på ovan angivet sätt. Det anförda får också anses stå i överensstämmelse med det sjätte mervärdesskattedirektivet, 77/388/EEG, (jfr artiklarna 11 A. 1 a och 11. C.2).”

Kommentar:
Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets syn, har inte överklagats.