Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-10-13

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ett aktieinnehav motsvarande 25 procent av aktierna i ett bolag vars verksamhet består i att direkt och indirekt äga cirka 20 procent av aktierna och 40 procent av rösterna i ett rörelsedrivande bolag har med hänsyn till ägarförhållandena i det förstnämnda bolaget ansetts innebära väsentligt inflytande i det rörelsedrivande bolagets näringsverksamhet och därmed väsentlig anknytning till Sverige

Taxeringsår 2006-2008

FÖRHANDSBESKED

A och B skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Y-land.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger skall enligt kapitlets 7 § beaktas bl.a. om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här eller liknande förhållanden.

Av handlingarna framgår bl.a. följande. A och B avser att flytta till Y-land. Den enda anknytningsfaktor som enligt ansökan kommer att föreligga därefter – vid sidan av makarnas svenska medborgarskap – är inflytandet över Z AB (Z). Z:s B-aktie är noterad på en auktoriserad marknadsplats.

A äger tillsammans med tre andra personer till lika delar aktierna i X AB, vars verksamhet består i att inneha aktier i Z, dels direkt, dels genom det helägda X BV. De fyra ägarna är styrelseledamöter i X AB och samtliga utom A ingår även i styrelsen för Z. X AB:s direkta och indirekta innehav i Z uppgår till drygt 15 procent av aktierna och 37,5 procent av rösterna. Vidare äger tre pensionsstiftelser bildade av X AB Z-aktier motsvarande sammanlagt 5,5 procent av kapitalet och 2,7 procent av rösterna. A är destinatär och styrelseledamot i en av stiftelserna. Slutligen äger A och B genom bolag och B privat sammantaget en mindre aktiepost i Z. En företrädesemission (nyemission) i Z övervägs i vilken X BV och eventuellt även X AB kommer att delta men inte övriga nämnda aktieägare. Om emissionen genomförs och endast X BV deltar kommer X AB:s direkta och indirekta aktieinnehav i Z att vara drygt 17 procent av kapitalet och knappt 31 procent av rösterna medan pensionsstiftelsernas andelar kommer att uppgå till sammantaget ungefär 3 procent av kapitalet och 2 procent av rösterna. Enligt ansökan kommer A att frånträda sina styrelseposter innan han flyttar från Sverige.

Nämnden gör följande bedömning.

Av ägarförhållandena i X AB följer att A får anses ha ett väsentligt inflytande över detta bolag oavsett om han ingår i bolagets styrelse eller ej. X AB har i sin tur genom sitt direkta och indirekta aktieinnehav ett väsentligt inflytande i Z, något som kommer att bestå även efter den planerade emissionen. Det inflytande som A tillsammans med övriga delägare i X AB därmed kan utöva på Z:s verksamhet får anses ge honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Mot bakgrund av den ekonomiska gemenskap som gäller mellan makar får även B anse ha ett motsvarande inflytande.

Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner nämnden att A och B skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Y-land.