På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-10-13

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ett aktieinnehav motsvarande 25 procent av aktierna i ett bolag vars verksamhet består i att direkt och indirekt äga cirka 20 procent av aktierna och 40 procent av rösterna i ett rörelsedrivande bolag har med hänsyn till ägarförhållandena i det förstnämnda bolaget ansetts innebära väsentligt inflytande i det rörelsedrivande bolagets näringsverksamhet och därmed väsentlig anknytning till Sverige

Taxeringsår 2006-2008

FÖRHANDSBESKED

A och B skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Y-land.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger skall enligt kapitlets 7 § beaktas bl.a. om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här eller liknande förhållanden.

Av handlingarna framgår bl.a. följande. A och B avser att flytta till Y-land. Den enda anknytningsfaktor som enligt ansökan kommer att föreligga därefter – vid sidan av makarnas svenska medborgarskap – är inflytandet över Z AB (Z). Z:s B-aktie är noterad på en auktoriserad marknadsplats.

A äger tillsammans med tre andra personer till lika delar aktierna i X AB, vars verksamhet består i att inneha aktier i Z, dels direkt, dels genom det helägda X BV. De fyra ägarna är styrelseledamöter i X AB och samtliga utom A ingår även i styrelsen för Z. X AB:s direkta och indirekta innehav i Z uppgår till drygt 15 procent av aktierna och 37,5 procent av rösterna. Vidare äger tre pensionsstiftelser bildade av X AB Z-aktier motsvarande sammanlagt 5,5 procent av kapitalet och 2,7 procent av rösterna. A är destinatär och styrelseledamot i en av stiftelserna. Slutligen äger A och B genom bolag och B privat sammantaget en mindre aktiepost i Z. En företrädesemission (nyemission) i Z övervägs i vilken X BV och eventuellt även X AB kommer att delta men inte övriga nämnda aktieägare. Om emissionen genomförs och endast X BV deltar kommer X AB:s direkta och indirekta aktieinnehav i Z att vara drygt 17 procent av kapitalet och knappt 31 procent av rösterna medan pensionsstiftelsernas andelar kommer att uppgå till sammantaget ungefär 3 procent av kapitalet och 2 procent av rösterna. Enligt ansökan kommer A att frånträda sina styrelseposter innan han flyttar från Sverige.

Nämnden gör följande bedömning.

Av ägarförhållandena i X AB följer att A får anses ha ett väsentligt inflytande över detta bolag oavsett om han ingår i bolagets styrelse eller ej. X AB har i sin tur genom sitt direkta och indirekta aktieinnehav ett väsentligt inflytande i Z, något som kommer att bestå även efter den planerade emissionen. Det inflytande som A tillsammans med övriga delägare i X AB därmed kan utöva på Z:s verksamhet får anses ge honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Mot bakgrund av den ekonomiska gemenskap som gäller mellan makar får även B anse ha ett motsvarande inflytande.

Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner nämnden att A och B skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Y-land.