Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Förvaltning/Värdepappershandel

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-10-04

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
En verksamhet som består i att göra omplaceringar mellan fondkonton utgör en yrkesmässig verksamhet avseende skattepliktiga omsättningar av rådgivningstjänster

Mervärdesskatt: redovisningsperioderna 2005-04-01 – 2008-03-31.

Omständigheterna var i huvudsak följande.

X AB erhåller uppdrag från försäkringstagaren att placera och omplacera försäkringskapitalet i de fonder som står till förfogande. Kostnaden för förvaltningen är en procent av förvaltat kapital per år.

Frågan är om verksamheten är yrkesmässig och om den i så fall omfattas av 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Den verksamhet som X AB bedriver utgör en yrkesmässig verksamhet avseende skattepliktiga omsättningar av rådgivningstjänster.

AVVISNING

Ansökan avvisas till den del den inte har besvarats genom förhandsbeskedet.

MOTIVERING

Fråga i ärendet är i första hand om X AB:s verksamhet är yrkesmässig enligt 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och, om så skulle anses vara fallet, huruvida omsättningen av aktuella tjänster är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML.

Nämnden gör följande bedömning.

Enligt 4 kap. 1 § 1 ML är en verksamhet yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Enligt artikel 4.1 i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) avses med ”skattskyldig person” varje person som självständigt bedriver någon form av ekonomisk verksamhet som anges i punkt 2 i samma artikel, oberoende av syfte eller resultat.

Av den ingivna fondbytesfullmakten avseende Y Fondförsäkring framgår bl.a. att X AB genom fullmakten erhåller ett uppdrag från försäkringstagaren att i enlighet med bestämmelserna i fullmakten placera och omplacera försäkringskapitalet på det sätt bolaget finner lämpligt i de värdepappersfonder som står till förfogande under Y Fondförsäkring. X AB äger rätt att sätta annan i sitt ställe. Kostnaden för förvaltningen är 1 procent av förvaltat kapital per år.

Den verksamhet som X AB bedriver enligt det nu beskrivna att på uppdrag av försäkringstagaren och mot ersättning placera och omplacera hans försäkringskapital är en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Bolagets verksamhet utgör således en näringsverksamhet, i vilken bolaget tillhandahåller försäkringstagaren tjänster. Verksamheten är då yrkesmässig i mervärdesskattehänseende.

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Enligt tredje stycket 1 förstås med värdepappershandel omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte.

Det aktuella undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i sjätte mervärdesskattedirektivet, närmare bestämt artikel 13 B d 1-6. Som sådana tjänster anges i punkten 5, såvitt här är av intresse, transaktioner och förhandlingar med undantag av förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper.

Av EG-domstolens praxis framgår att med uttrycket ”transaktioner rörande värdepapper” avses transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parternas rättigheter och skyldigheter avseende värdepapper (EG-domstolens dom i mål C-235/00, CSC Financial Services Ltd, REG 2001 s. I-10237, p. 33).

X AB:s verksamhet består inte i att för egen räkning förvärva och avyttra värdepapper där den enda inkomsten från transaktionerna består i en eventuell vinst vid försäljningen av dessa värdepapper, en verksamhet som skulle falla utanför mervärdesskattens tillämpningsområde, utan verksamheten utgör som ovan angetts en ekonomisk, yrkesmässig verksamhet (jfr EG-domstolens dom i mål C-77/01, EDM, REG 2001 I-04295 p. 58-62 och RÅ 2004 not. 234).

Försäkringsformen fondförsäkring innebär bl.a. att det är försäkringstagaren som bestämmer i vilka av tillgängliga värdepappersfonder som försäkringskapitalet skall placeras och genom avtalet i fondbytesfullmakten ger, som ovan nämnts, försäkringstagaren X AB i uppdrag att göra de placeringar och omplaceringar av försäkringskapitalet som bolaget bedömer lämpliga.

Den tjänst som bolaget tillhandahåller enligt avtalet utgör löpande, kontinuerliga lämplighetsbedömningar och avvägningar för kapitalets placering och avser inte transaktioner av värdepapper enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 1 ML som skapar, förändrar eller utsläcker skyldigheter mellan parter. Tjänsten blir därmed närmast att betrakta som en rådgivningstjänst. Således är omsättningen av tjänsten inte undantagen från skatteplikt enligt den i det föregående nämnda bestämmelsen, (jfr RÅ 1993 not. 71).

I ärendet har upplysts att X AB inte har lämnat något förvaltningsuppdrag vidare till annan förvaltare och att ansökan i den delen är av hypotetisk natur. Med hänsyn härtill skall ansökan i den delen avvisas.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning har inte överklagats.