På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Kapitalförsäkring; förmögenhetsbeskattning och förmånsbeskattning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-11-16

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
En kapitalförsäkring som pantsatts för ett aktiebolags pensionsutfästelse till delägare med bestämmande inflytande skall inte räknas med vid förmögenhetsvärderingen av delägarens aktieinnehav i bolaget. En anställd som är oåterkallelig förmånstagare till en kapitalförsäkring ska förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst vid tecknandet av försäkringen.

Beskeden avser taxeringsåren 2006-2008

BAKGRUND

A äger över 90 % av aktierna och har över 90 % av rösterna i ett bolag där han också är anställd. Bolaget har för avsikt att förstärka A:s ålderspension genom att antingen utfästa en pension som kommer att säkerställas med en av bolaget ägd kapitalförsäkring som pantsätts till förmån för A eller genom att insätta A som oåterkallelig förmånstagare till en s.k. kapitalpensionsförsäkring. Denna kapitalförsäkring är en livförsäkring som i samtliga avseenden uppfyller de kvalitativa villkoren för i detta fall en tjänstepensionsförsäkring, men där bolaget och försäkringsgivaren vid avtalets ingående kommit överens om att försäkringen skall anses som en kapitalförsäkring (58 kap. 2 § 2 st. andra meningen inkomstskattelagen). Bolaget skall i båda alternativen betala en större engångspremie.

A och bolaget vill ha besked om värdet av kapitalförsäkringen i det första alternativet skall räknas med vid förmögenhetsvärderingen av A:s aktieinnehav i bolaget (fråga 1) och om A i det andra alternativet skall förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst vid tidpunkten för bolagets premieinbetalning (fråga 2). Besked önskas också i ett antal andra frågor som rör bl. a särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) och avkastningsskatt (AvP).  

FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Värdet av kapitalförsäkringen skall inte räknas med vid den förmögenhetsmässiga värderingen av A:s aktieinnehav i bolaget.   

Fråga 2

A skall förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst för ifrågavarande premie vid tidpunkten för tecknandet av försäkringen.

BESLUT

Övriga frågor rörande bl. a SLP och AvP avvisas.

MOTIVERING

Fråga 1

Nämnden utgår från att det kapital med vilket bolaget avser att betala premien för kapitalförsäkringen är rörelsefrämmande kapital, som enligt 14 § lagen om statlig förmögenhetsskatt skall räknas med vid värderingen av aktierna i bolaget. ”Enligt vad som framgår av Regeringsrättens dom i RÅ 2004 ref. 137 är det avgörande för om en tillgång i form av en kapitalförsäkring skall anses utgöra tillgång i rörelsen att försäkringen utgör säkerhet för löften som uppfyller kraven för att vara pensionslöften. I förevarande fall har lämnats som förutsättning att de framtida utbetalningarna till A skall betraktas som pension. Vid sådant förhållande skall värdet på kapitalförsäkringen inte räknas med vid värderingen av A:s aktier i bolaget.”

Fråga 2

”För kapitalförsäkringar där den anställde satts in som oåterkallelig förmånstagare gäller att den av arbetsgivaren betalda försäkringspremien skall beskattas som en förmån i förvärvskällan tjänst för den anställde och att utfallande belopp är skattefria (jfr RÅ 2004 ref. 28). A skall därför i egenskap av förmånstagare till ifrågavarande försäkring förmånsbeskattas för premien det år försäkringen tecknas.”

Avvisningen

Svaret på frågorna framgår klart av bestämmelserna i respektive lag. Det är därför inte av vikt att förhandsbesked lämnas i dessa frågor.

Kommentar: Skatteverket kommer att överklaga förhandsbeskedet när det gäller fråga 1.