Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Kapitalförsäkring; förmögenhetsbeskattning och förmånsbeskattning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-11-16

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
En kapitalförsäkring som pantsatts för ett aktiebolags pensionsutfästelse till delägare med bestämmande inflytande skall inte räknas med vid förmögenhetsvärderingen av delägarens aktieinnehav i bolaget. En anställd som är oåterkallelig förmånstagare till en kapitalförsäkring ska förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst vid tecknandet av försäkringen.

Beskeden avser taxeringsåren 2006-2008

BAKGRUND

A äger över 90 % av aktierna och har över 90 % av rösterna i ett bolag där han också är anställd. Bolaget har för avsikt att förstärka A:s ålderspension genom att antingen utfästa en pension som kommer att säkerställas med en av bolaget ägd kapitalförsäkring som pantsätts till förmån för A eller genom att insätta A som oåterkallelig förmånstagare till en s.k. kapitalpensionsförsäkring. Denna kapitalförsäkring är en livförsäkring som i samtliga avseenden uppfyller de kvalitativa villkoren för i detta fall en tjänstepensionsförsäkring, men där bolaget och försäkringsgivaren vid avtalets ingående kommit överens om att försäkringen skall anses som en kapitalförsäkring (58 kap. 2 § 2 st. andra meningen inkomstskattelagen). Bolaget skall i båda alternativen betala en större engångspremie.

A och bolaget vill ha besked om värdet av kapitalförsäkringen i det första alternativet skall räknas med vid förmögenhetsvärderingen av A:s aktieinnehav i bolaget (fråga 1) och om A i det andra alternativet skall förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst vid tidpunkten för bolagets premieinbetalning (fråga 2). Besked önskas också i ett antal andra frågor som rör bl. a särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) och avkastningsskatt (AvP).  

FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Värdet av kapitalförsäkringen skall inte räknas med vid den förmögenhetsmässiga värderingen av A:s aktieinnehav i bolaget.   

Fråga 2

A skall förmånsbeskattas i inkomstslaget tjänst för ifrågavarande premie vid tidpunkten för tecknandet av försäkringen.

BESLUT

Övriga frågor rörande bl. a SLP och AvP avvisas.

MOTIVERING

Fråga 1

Nämnden utgår från att det kapital med vilket bolaget avser att betala premien för kapitalförsäkringen är rörelsefrämmande kapital, som enligt 14 § lagen om statlig förmögenhetsskatt skall räknas med vid värderingen av aktierna i bolaget. ”Enligt vad som framgår av Regeringsrättens dom i RÅ 2004 ref. 137 är det avgörande för om en tillgång i form av en kapitalförsäkring skall anses utgöra tillgång i rörelsen att försäkringen utgör säkerhet för löften som uppfyller kraven för att vara pensionslöften. I förevarande fall har lämnats som förutsättning att de framtida utbetalningarna till A skall betraktas som pension. Vid sådant förhållande skall värdet på kapitalförsäkringen inte räknas med vid värderingen av A:s aktier i bolaget.”

Fråga 2

”För kapitalförsäkringar där den anställde satts in som oåterkallelig förmånstagare gäller att den av arbetsgivaren betalda försäkringspremien skall beskattas som en förmån i förvärvskällan tjänst för den anställde och att utfallande belopp är skattefria (jfr RÅ 2004 ref. 28). A skall därför i egenskap av förmånstagare till ifrågavarande försäkring förmånsbeskattas för premien det år försäkringen tecknas.”

Avvisningen

Svaret på frågorna framgår klart av bestämmelserna i respektive lag. Det är därför inte av vikt att förhandsbesked lämnas i dessa frågor.

Kommentar: Skatteverket kommer att överklaga förhandsbeskedet när det gäller fråga 1.