Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Fråga om avdrag för ökade levnadskostnader i form av merutgifter för måltider.

RR målnr 2044-04, KRNG 5541-02

Klagande: Den skattskyldige och Skatteverket

Lagrum: 20 och 33 11 kommunalskattelagen (1928:370).

Saken: Fråga om förmögenhetsbeskattning av vinst på trisslott som utgår i form av månatliga utbetalningar under ett visst antal år.

RR målnr 7017-04 och 7019-04, KRSU 313-314-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 17 § lagen (1997:323) om förmögenhetsskatt


Saken: Fråga om grund för påförande av skattetillägg föreligger i ett fall då den skattskyldige yrkat avdrag för upplupna löneskulder och upplupen omstruktureringsskuld i enlighet med i årsbokslutet företagna reserveringar.

RR målnr 345-04, KRNG 464-03

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324)

Saken: Fråga om uppgifter i mässkatalog om utställares namn m.m. kan bli föremål för reklamskatt.

RR målnr 3497-03, KRSU 3410-00

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 1 § andra stycket 2 och 3, 3 och 13 §§ samt punkt 2 av anvisningarna till 1 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.