Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Nedskrivning av lageraktier till följd av underprisöverlåtelse

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-10-27

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skatteflyktslagen ansågs inte tillämplig vid paketering av fastigheter i handelsbolag genom underprisöverlåtelse och efterföljande nedskrivning av aktierna i det överlåtande aktiebolaget 

Inkomsttaxering 2006-2008
 
Som förutsättningar för förhandsbeskedet gällde följande. F AB, som bedriver handel med fastigheter, ingår i en koncern där T AB är moderbolag. T AB äger aktierna i det fastighetsförvaltande A AB, vilka aktier är kapitaltillgångar och tillika näringsbetingade andelar hos T AB. Det innebär att den kapitalvinst som uppkommer för T AB vid en planerad avyttring av aktierna till F AB till marknadspris blir skattefri. Hos F AB kommer aktierna i A AB att bli lagertillgångar i skattehänseende. F AB och A AB kommer därefter att bilda ett antal handelsbolag där F AB:s andel av kapital och resultat kommer att vara 99 procent. I ett följande steg kommer A AB att överlåta bolagets fastigheter till handelsbolagen till skattemässiga värden, som understiger marknadsvärdena, utan uttagsbeskattning. Andelarna i handelsbolagen avses senare att säljas till utomstående.

På grund av underpriset vid överlåtelsen av A AB:s fastigheter till handelsbolagen kommer värdet på F AB:s aktier i A AB att sjunka. Värdet kommer att skrivas ned enligt god redovisningssed.

F AB frågade om (1) nedskrivningen av värdet på aktierna i A AB är avdragsgill för F AB och, om så är fallet, (2) skatteflyktslagen är tillämplig på förfarandet.

Nämnden gjorde följande bedömning.

Fråga 1

Nedskrivningen är avdragsgill enligt 17 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, jfr RÅ 2003 ref. 11.

Fråga 2

Underprisöverlåtelserna (värdeöverföringen) från A AB till handelsbolagen innebär att F AB realiserar en del av sitt lager utan att detta föranleder någon beskattning för F AB som kan kvittas mot den avdragsgilla nedskrivningen av värdet på aktierna i A AB. Detta är en konsekvens av inkomstskattelagens regler för underprisöverlåtelser i 23 kap. Att avdrag medges för nedskrivningen trots att värdeöverföringen inte beskattas kan därför inte anses strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller skulle kunna anses ha kringgåtts genom förfarandet. Det innebär att rekvisitet i 2 § 4 skatteflyktslagen inte är uppfyllt varför lagen inte tillämplig

Den omständigheten att T AB:s kapitalvinst på aktierna i A AB kommer att bli skattefri enligt de år 2003 införda bestämmelserna i 25 a kap. IL om avyttring av näringsbetingade andelar föranleder ingen annan bedömning.

Två ledamöter var skiljaktiga beträffande fråga 2 och ansåg skatteflyktslagen vara tillämplig på förfarandet. 

Kommentar: Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet med avseende på fråga 2.