Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omsättningsland

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-03-16

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Överföring av programkanaler till olika operatörer för vidaresändning av programkanalerna till deras abonnenter eller överföringar direkt till dessa är att hänföra till sådana televisionssändningar som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 11 mervärdesskattelagen.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 juni 2004 till 31 maj 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Bolaget har huvudkontor i Sverige och filialer i såväl andra EU-länder som tredje land. Bolaget har visningsrätter till filmer och sportevenemang. Bolaget producerar hela TV-kanaler och upplåter i sin tur rätten att distribuera de producerade TV-kanalerna till olika operatörer. Kanalerna sänds från bolagets anläggning i Sverige och distribueras marksänt i digitalt nät, via satellit och via kabel. Operatörerna, vilka driver kabel-TV-nät, erhåller därmed rätt att mot ersättning marknadsföra och tillhandahålla TV-kanalerna i egna kabelnät respektive via satellit till sina abonnenter. Dessa operatörer finns i såväl Sverige som andra länder och såväl inom EU som i tredje land.

Bolaget frågade om tillhandahållandet av tjänster till operatörerna vid fastställande av omsättningsland ska anses utgöra sådana telekommunikationstjänster som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 10 mervärdesskattelagen eller radio- och televisionssändningar som avses i punkt 11 i nämnda lagrum.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

” FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Bolagets överföringar genom televisionsteknik av programkanaler till olika distributörer och operatörer för vidaresändning av programkanalerna helt eller delvis till deras abonnenter eller överföringar direkt till dessa är att hänföra till sådana televisionssändningar som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 11 mervärdesskattelagen (1994:1229), ML.

MOTIVERING

Fråga 1

För vissa tjänster, bl.a. radio- och televisionssändningar, gäller enligt 5 kap. 7 § ML särskilda regler för att bestämma om tjänsten skall anses omsatt här eller utomlands. I bl.a. det fallet att tjänsterna tillhandahålls härifrån och förvärvaren är en näringsidkare med etablering till vilken tjänsten tillhandahålls i ett annat EG-land eller i ett land utanför EG anses enligt den nämnda paragrafens tredje stycke tjänsterna omsatta utomlands. De nu nämnda bestämmelserna har sin motsvarighet i artikel 9.2 e elfte strecksatsen i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) och följer principen att nu ifrågavarande tjänster bör beskattas på den plats där mottagaren av tjänsterna befinner sig.

Någon definition av begreppet televisionssändning finns varken i ML eller sjätte mervärdesskattedirektivet. I specialmotiveringen (prop. 2002/03:77 s. 62) till bestämmelsen i ML anförs att ledning kan hämtas i Rådets direktiv 89/552/EEG som bl.a. gäller samordning av vissa bestämmelser om sändningsverksamhet för television. Enligt artikel 1 a i detta direktiv avses med televisionssändning den ursprungliga överföringen av televisionsprogram avsedda för mottagning av allmänheten, per tråd eller genom luften inklusive överföring via satellit, i okodad eller kodad form och överföring av program mellan företag för vidaresändning till allmänheten.

Mot bakgrund av det nu anförda och då bestämmelserna i 5 kap. 7 § enligt uttalande i förarbetena (prop. 1993/94:99 s. 180) skall ges ett vidsträckt tillämpningsområde eftersom denna bestämmelse i allmänhet innebär den bästa materiella avvägningen när det gäller de verksamhetsområden som berörs, finner nämnden att bolagets tillhandahållanden till de olika distributörerna och operatörerna utgör sådana televisionssändningar som avses i bestämmelserna.

Nämnden besvarar fråga 1 i enlighet med det anförda.

AVVISNING

Nämnden finner att förhandsbesked inte bör meddelas såvitt avser fråga 2. Ansökningen avvisas därför i den delen.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.