På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Avyttring: finansiellt instrument

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-12-29

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
En person hade en fordran på ett av honom delägt bolag i form av en revers. Avsikten var emellertid aldrig att handla med reversen. Den ansågs ändå som ett finansiellt instrument och avdrag medgavs för förlust då bolaget gick i konkurs.

 
Inkomsttaxeringen 1995

En fysisk person, A, hade lånat ut ett belopp till ett aktiebolag mot en revers. Bolaget arrenderade mark av A och bedrev verksamhet på denna. A utförde vissa tjänster åt bolaget mot ersättning. Han bedrev verksamhet både i enskild firma och i ett annat bolag. Gäldenärsbolaget fick ekonomiska problem i början av 1990-talet och det var då lånet gavs. Han lånade ut pengarna för att kunna behålla sin egen och hustruns arbetsinkomst och säkerställa användningen av gjorda investeringar i inventarier och mark samt för att senare kunna avyttra marken till bolaget. Bolaget gick sedan i konkurs 1992 och A fick ingen utdelning i konkursen på sin fordran.

 
Skatteverket anförde bl.a. följande. I LR uppgav A att han tillsammans med ett antal andra aktieägare tillsköt kontanta medel för att om möjligt undvika att bolaget gick i konkurs. Handlingen upprättades enbart för att han skulle återfå tillskjutna medel vid den i reversen angivna tidpunkten. Avsikten var aldrig att handla med det enkla skuldebrevet. Villkoren var inte heller sådana att den lämpade sig för handel. Den var emellertid formellt överlåtbar.

REGERINGSRÄTTEN

A yrkar i första hand att avdrag skall medges honom med nominellt belopp på fordringen avseende driftförlust i enskild näringsverksamhet. Utredningen i målet ger emellertid inte vid handen att den ifrågavarande fordringen ingått i den av honom bedrivna näringsverksamheten. Redan av denna anledning saknas rätt till avdrag för förlusten i näringsverksamheten.

I andra hand yrkar A avdrag för förlusten som realisationsförlust.

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. Den 13 juni 1991 upprättades en revers med A som långivare och aktiebolaget som låntagare. Ränta skulle utgå på visst i reversen angivet sätt och återbetalning skulle ske senast den 30 juni 1993. Lånet löpte med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Bolaget försattes i konkurs 1992 och konkursen avslutades1994. Aerhöll ingen utdelning i konkursen.

Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2004 ref. 142 funnit att en av ett aktiebolag till en delägare i bolaget utfärdad revers utgjort ett av bolaget utgivet finansiellt instrument och att en avdragsgill realisationsförlust uppkommit sedan bolaget försatts i konkurs. Omständigheterna i förevarande mål är i allt väsentligt likartade med de som förelåg i rättsfallet. Det av A yrkade avdraget skall därför medges.

Kommentar:
Domskälen visar att det inte har någon betydelse att en revers i det enskilda fallet inte är avsedd eller lämpad för att överlåtas. Den ska ändå anses som ett sådant finansiellt instrument som avsågs i 24 § 2 mom.1 st . SIL. Även om uttrycket numera utbytts till ordet värdepapper i 44 kap. 8 § IL får rättsläget anses vara detsamma nu, se prop. 1999/2000:2, del 1, s.508f .