På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Ettårsregeln tjänsteexport

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-12-01

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Förhållandet att en person har anställning hos en svensk statlig arbetsgivare hindrar inte att ettårsregeln tillämpas då fråga är om tjänsteexport.

Inkomsttaxering 2005-2007.
 
FÖRHANDSBESKED

X är enligt bestämmelserna i 3 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte skattskyldig för de inkomster som avses med ansökan.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 9 § första stycket IL är en obegränsat skattskyldig person som vistats utomlands i minst sex månader inte skattskyldig för inkomst av sådan verksamhet till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Av andra stycket framgår att om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattats i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport.

Enligt 3 kap. 10 § IL får i vistelsetiden inräknas kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får dock inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar för ett och samma anställningsår.

X är anställd vid en institution hos Z. Sedan den 1 december 2003 är hans tjänstgöring förlagd till land A. Arbetet ingår i ett SIDA-finansierat uppdrag avseende medverkan vid reformeringen av viss utbildning i land A som Z erhöll efter anbud i konkurrens. X arbete där beräknas pågå t.o.m. utgången av augusti 2006.

Av det ovan anförda och av vad som i övrigt redovisats om uppdraget m.m. i ingivna handlingar och inhämtade uppgifter från Z får anses framgå att fråga är om tjänsteexport. Vidare uppfyller X enligt lämnade förutsättningar villkoren för att undantas från inkomstbeskattning för inkomsten i land A med stöd av ett avtal mellan Sverige och land A angående villkor för utvecklingssamarbete under den aktuella tidsperioden.

Mot denna bakgrund och under förutsättning att även övriga villkor som anges i 3 kap. 9 och 10 §§ IL är uppfyllda är X inte skattskyldig för de inkomster som avses med ansökan.

 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och har inte överklagats.