Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: En skattskyldig som gett in självdeklaration under året efter taxeringsåret har, när tiden för annan omprövning till den skattskyldiges nackdel gått ut, eftertaxerats med stöd av bestämmelserna om eftertaxering vid underlåtenhet att lämna självdeklaration. Fråga om formella förutsättningar för eftertaxering föreligger. RR målnr 709-04, KRNG 535-03
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 4 kap. 14-16 §§ taxeringslagen.

Saken: Fråga om en fordran kan anses utgöra ett finansiellt instrument. RR målnr 5100-02, KRNJ 259-2000
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 24 § 2 mom. lagen om statlig inkomstskatt.

Saken: Fråga om premier som en arbetsgivare erlägger för ansvarsförsäkring avseende ledande befattningshavare utgör skattepliktig förmån för dessa och premierna därmed skall ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. RR målnr 6952-04, KRNS 2297-02
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 2 kap. 3 § lagen om socialavgifter, 32 § 1 mom. och 3 c mom. kommunalskattelagen.

Saken: Fråga om bolag bort beskattas för erhållet aktieägartillskott på den grund att det bolag som lämnat tillskottet kostnadsfört detta. RR målnr 5264-02, KRNS 5272-2001
Klagande: Den skattskyldige.
Lagrum: 22 § kommunalskattelagen och 2 § 3 mom. lagen om statlig inkomstskatt.