Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Avdrag för nedskrivning på värdepapper

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-04-22

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1193-04
Fråga om nedskrivning på värdepapper och om värdepapperen behåller sin karaktär som lagertillgång då bolagets verksamhet övergår från handel till förvaltning av värdepapper

Inkomsttaxeringen 2002

Dåvarande SKM beslutade att inte medge avdrag för nedskrivning på värdepapper då bolaget inte ansågs bedriva handel med värdepapper. Länsrätten gjorde samma bedömning och ändrade inte beslutet.

Bolaget överklagade till kammarrätten och yrkade att bolaget skulle anses bedriva handel med värdepapper och att avdrag för nedskrivning av värdepapper därför skulle medges. För det fall bolaget inte skulle anses bedriva handel yrkade bolaget att värdepapper som förvärvats under tiden då bolaget bedrev handel skulle behålla sin karaktär av lagertillgång. SKV tillstyrkte att värdepapperen skulle behålla sin karaktär som lagertillgång i den förvaltande verksamheten enligt principen ”en gång omsättningstillgång alltid omsättningstillgång”.

Kammarrätten som inte biföll överklagandet anförde följande:

”Av utredningen i målet framgår att bolagets verksamhet godtagits av skattemyndigheten som värdepappersrörelse vid inkomsttaxeringen 2001. Kammarrätten kan inte finna något stöd för Skatteverkets i målet redovisade uppfattning att det lager av värdepapper bolaget innehade per balansdagen den 31 december 2000 skatterättsligt skall anses utgöra lagertillgångar även under förevarande beskattningsår trots att bolaget enligt verkets uppfattning inte bedrivit värdepappersrörelse detta år och att nedskrivning därför skulle medges med 316 821 kr. Kammarrätten, som noterar att de värdepapper bolaget innehade i per den 31 december 2001 i årsredovisningen upptagits som anläggningstillgångar, anser i stället att resultatet av den bedömning som görs av ett bolags förvaltning av värdepapper under ett räkenskapsår även påverkar värdepapper som anskaffats ett tidigare år.

Sammanfattningsvis finner kammarrätten således att bolaget inte har bedrivit värdepappersrörelse och att bolaget därmed inte har rätt till avdrag för nedskrivning på värdepapper med yrkade 325 931 kr.”

Kommentar:
Domen är överklagad av SKV och den skattskyldige. Kammarrätten i Stockholm har i en dom 2004-12-07 (mål nr 8451-03) kommit till motsatt slut och funnit att värdepapperen behåller sin karaktär av lagertillgång även sedan bolaget övergått till förvaltning av värdepapper. Kammarrätten medgav därför avdrag för nedskrivning. Fråga om karaktärsbyte har även berörts i ett ej överklagat förhandsbesked meddelat 1996-03-19 (SKV:s rättsfallsprotokoll nr 11/96). SRN fann där att vissa fastigheter behöll sin karaktär av omsättningstillgång i en verksamhet som inte avsåg handel med fastigheter, jfr även RÅ 2003 ref 17.