Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Reklamskatt

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-06-10

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
1964-05
Skatteplikt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, RSL, föreligger inte för plaketter försedda med företags namn som återges inne i en förskolebyggnad.

Redovisningsperioderna den 1 november 2004 – den 31 oktober 2007

Skatterättsnämndens förhandsbesked har refererats – SRN:s beslut den 9 mars 2005

”Skälen för Regeringsrättens avgörande

Med reklam avses enligt 1 § andra stycket 2 RSL meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst.

Med hänsyn till ifrågavarande plaketters utformning och placering kan de inte anses utgöra ett meddelande med sådant syfte som avses i nyssnämnda bestämmelse. Inte heller på annan grund föreligger skatteplikt enligt RSL. Skatterättsnämndens förhandsbesked skall således fastställas.”

Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked”.