Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Realisationsförlust vid återköp optioner; skattetillägg

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-11-29

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
3259-04
Avdrag har i visst fall vägrats för realisationsförlust hänförlig till återköp av optioner ur kapitalförsäkring.

Taxeringsår 2001

M tecknade en kapitalförsäkring i Premier Life Ltd och lämnade en investeringsinstruktion som innebar att kapitalinsatsen skulle användas till att köpa köpoptioner som han själv ställde ut i det onoterat företaget X AB.

Dagen efter dessa transaktioner offentliggjordes ett uppköpserbjudande på de onoterade aktierna. M återköpte optionerna från kapitalförsäkringen och accepterade uppköpserbjudandet på aktierna. M yrkade avdrag för en reaförlust på optionerna. Skatteverket medgav inte avdrag för optionsförlusten och påförde skattetillägg.

Länsrätten och kammarrätten ändrade inte Skatteverkets beslut och kammarrätten anförde följande.

"Allmänt gäller att beskattning ska ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett den beteckning de åsatts. Detta gäller inte bara när det är fråga om en enstaka rättshandling utan kan också innebära en gemensam bedömning av flera rättshandlingar (jmf. bl.a. RÅ 1998 ref. 19 och RÅ 2004 ref. 27)."

Det finns ett nära tidsmässigt samband mellan uppköpserbjudandet och transaktioner hänförliga till optionsaffären. "Antalet transaktioner och det mycket nära tidsmässiga sambandet talar mot antagandet att detta endast skulle bero på slumpen."

M har vidare vid tecknandet av kapitalförsäkringen i Premier Life Ltd lämnat en investeringsinstruktion som innebär att kapitalinsatsen i kapitalförsäkringen ska användas till att handla med optioner i X AB. Av optionsvillkoren framgår att avtalet inte gäller om det inte finns tillräckligt med pengar i kapitalförsäkringen för att lösa in aktierna i X AB. "M har således genom att välja mellan att göra eller att inte göra kapitaltillskott till kapitalförsäkringen förfogat över avtalets giltighet. Transaktionerna mellan M och Premier Life Ltd har därför inte skett mellan två oberoende parter."
M har i kammarrätten gjort gällande att återköpet av optionerna var nödvändigt för att undvika en skadeståndstalan från Premier Life Ltd. Mot bakgrund av innehållet i optionsvillkoren och Premier Life Ltd:s beroende av kapital från M:s kapitalförsäkring för att kunna lösa in aktierna torde någon skadeståndskyldighet inte kunna uppstå för M.

Överlag synes kedjan av rättshandlingar inte vila på affärsmässig grund och utfallet av dessa har varit förutsett redan när M tecknade sin kapitalförsäkring. M:s förklaring att syftet med optionsaffären var att åstadkomma en kurssäkring av aktierna påverkar inte denna bedömning.

Återköpet av optionerna framstår som en rättshandling som endast haft till syfte att tillskapa en förlust och ett kapitaltillskott till M:s kapitalförsäkring som kan kvittas mot de reavinster, bl.a. härrörande från försäljningen av aktierna i X AB. Avdrag kan därför inte medges för yrkad förlust avseende återköp av optioner.

Skattetillägg
 
"Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning att M får anses ha lämnat en oriktig uppgift genom att yrka avdrag för förlust avseende återköp av optioner och att grund därför föreligger för påförande av skattetillägg samt att det inte finns skäl att medge befrielse från skattetillägget."