Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Avdrag för räntekostnad

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-10-31

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
3341-04, 3342-04
Avdrag har vägrats för ränta som inte betalats kontant utan lagts till skuldbeloppet eftersom ett nytt låneavtal inte har ingåtts.

Taxeringsår 2000 och 2001

G har yrkat avdrag för räntor avseende lån från Söderman Life AB. Lånet har upptagits för att köpa en begagnad utländsk (engelsk) försäkring. Som säkerhet för lånet ställs försäkringen. Denna går att belåna upp till en viss procent av återköpsvärdet.

Av brev från bolaget framgår att lånet har ökats och att ökningen innefattar förfallen ränta. G har angivit att ett nytt lån, efter ny låneprövning, har tagits för att betala räntorna. Skatteverket har inte medgivit avdrag för yrkade ränteutgifter då det enligt myndigheten av handlingarna framgår att räntan lagts till tidigare skuld.

Länsrätten
G har överklagat beslutet och anför att i hans fall så har han vid ett flertal tillfällen upptagit nya lån för att betala premie- och räntebetalningar. Skuldökningen sker inte automatiskt utan den föregås av en kreditprövning från bolagets sida. Eftersom försäkringen är belåningsbar till viss procentsats av återköpsvärdet medges nytt lån först efter att långivaren gjort en prövning av säkerhetens värde. G anser därför att ett medgivande från långivarens sida om en skuldökning måste anses utgöra ett nytt lån. Han anser vidare att detta ska jämföras med en checkräkningskredit där skuldökningen och räntedebiteringen är avtalad.

Länsrätten medger inte avdrag för yrkade ränteutgifter. Rätten konstaterar att räntorna i detta fall inte har betalats kontant utan dessa har lagts till skulden. Länsrätten anser inte att skuldökningen som föregåtts av en kreditprövning kan anses vara ett nytt lån som upptagits. Inte heller anser länsrätten att förfarandet som beskrivits i detta fall är att jämförbart med ett byggnadskreditiv eller en checkräkningskredit.  

Kammarrätten
Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning.

Kommentar:
Domen kommer inte att överklagas då den överensstämmer med Skatteverkets uppfattning. Kammarrätten i Stockholm har i mål 6795‑03 avgjort en liknande fråga. Jämför även med förhandsbesked SRN 2005‑11‑01. I detta fall har SRN ansett att räntan är avdragsgill.