Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Avdragsrätt för eftergiven lånefordran

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-04-05

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
379-03
Förlust på eftergiven lånefordran har ansetts uppkommen i verksamheten. Avdrag för förlusten har medgivits trots att någon avyttring av fordran inte ansågs ha skett.

Inkomsttaxering 2000

Ett moderbolag har avyttrat ett dotterbolag för 1 kr och i samband härmed eftergivit en fordran på bolaget på nominellt 100 000 kr. Skattemyndigheten och länsrätten medgav inte avdrag för förlusten på fordran på den grunden att någon avyttring av fordringen inte hade skett.

KR anser att förlusten inte kan anses ha uppkommit vid en transaktion av onerös karaktär och att nedskrivningen därför inte kan betecknas som en avyttring i skattelagstiftningens mening. Då avyttring inte skett anser KR att avdragsrätten får bedömas utifrån stadgandet i 23 § anvp. 1 fjärde stycket KL, dvs. utifrån om förlusten ”uppkommit i verksamheten” och om inte ”särskilda skäl” talar mot att avdrag medges.

KR konstaterar att koncernen består av ett flertal dotterbolag där de flesta, inklusive det aktuella dotterbolaget, är sysselsatta inom konfektionsbranschen. Moderbolaget bedriver företrädesvis konsult- och mangementverksamhet inom konfektionsbranschen. KR finner därför att ”Förlusten på fordran kan mot denna bakgrund inte anses så verksamhetsfrämmande att den – åtminstone enligt de vid taxeringsåret gällande bestämmelserna – skulle medföra att avdragsrätt inte föreligger”.

KR bifaller därför överklagandet i denna del och förklarar att bolaget har rätt till avdrag för förlust på fordran med 100 000 kr.

Kommentar:
Skatteverket kommer att överklaga domen.