Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Kvalificerade andelar

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-01-28

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4041-04
Andelar ansågs inte kvalificerade vid bedömning av rekvisitet ”samma eller likartad verksamhet” i samband med prövning av villkoren för en underprisöverlåtelse

Inkomsttaxering 2005-2007

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2004-06-17 har redovisats i rättsfallsprotokoll nr 17/04.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att det skulle fastställas. Sökanden bestred bifall och yrkade bl.a. att andelarna skulle anses som kvalificerade.

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställer förhandsbeskedet.