Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Förvaltning av fondportfölj

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-09-30

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
6333-04
Tjänst avseende fondportfölj utgör en separat tjänst, skild från försäkringstjänsten. Tjänsten är inte undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt.

Mervärdesskatt: redovisningsperioderna 2004-05-01 - 2007-04-30

Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2004-10-05 att bolagets tillhandahållande av en fondportfölj till försäkringstagaren utgör omsättning av en särskild rådgivningstjänst, en från försäkringstjänsten separat tjänst, som inte är undantagen från skatteplikt . Förhandsbeskedet har refererats i rättsfallsprotokoll 24/04. För de närmare omständigheterna hänvisas till referatet.

” YRKANDEN M.M.

X AB yrkar, i egenskap av grupphuvudman för X AB mervärdesskattegrupp, att Regeringsrätten ändrar förhandsbeskedet och förklarar att omsättning till försäkringstagarna av en tjänst avseende fondförsäkring, inklusive fondportfölj, omfattas av undantaget från skatteplikt för försäkringstjänster enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Bolaget anför bl.a. följande. Centralt vid förvärv av en fondförsäkring är att erhålla ett försäkringsskydd och att erhålla bästa möjliga avkastning på erlagda premier. Om försäkringstagaren väljer en fondportfölj är syftet alltjämt att erhålla ett försäkringsskydd och bästa möjliga avkastning. Att bolaget kan åta sig vissa tjänster, såsom att tillhandahålla ett brett utbud av fonder, fondportföljer etc., för att ge försäkringstagaren bästa möjliga avkastning, kan inte anses resultera i att försäkringstjänsten skall delas upp i olika delar. Att en fondportfölj får anses ingå i fondförsäkringen framgår inte minst av att fondportföljen utgör en integrerad del vid tecknandet av försäkringen. Vidare är det inte möjligt att erhålla en fondportfölj utan att teckna en fondförsäkring. Det faktum att särskild ersättning debiteras innebär inte nödvändigtvis att det är fråga om en särskild tjänst. Den huvudsakliga tjänsten påverkas inte av att avgifterna för att erhålla en fondförsäkring skiftar. Fondportföljen är endast ett medel för att tillhandahålla sparmomentet i försäkringen. Anledning saknas att behandla sparmomentet i en fondförsäkring med fondportfölj annorlunda i mervärdesskattehänseende jämfört med andra fondförsäkringar och traditionella livförsäkringar. - För det fall Regeringsrätten är av uppfattningen att fondportföljen inte innefattas i omsättningen av en fondförsäkring anser bolaget att tillhandahållandet av fondportföljen utgör sådan värdepappershandel som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § första stycket ML. Bolaget anför härvid bl.a. att fondportföljtjänsten innebär att bolaget genom att förvärva och avyttra fondandelar ändrar sitt innehav av fondandelar till förmån för försäkringstagarna.

Skatteverket anser att förhandsbeskedet inte skall ändras.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

I likhet med Skatterättsnämnden finner Regeringsrätten att tillhandahållandet av tjänster avseende fondportfölj utgör en omsättning av separata tjänster, skild från omsättningen av försäkringstjänster. Omsättningen av de ifrågavarande fondportföljtjänsterna är, som Skatterättsnämnden funnit, inte undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Skatterättsnämndens förhandsbesked skall således fastställas.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.”