Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Realisationsvinst på kvalificerade aktier; schablonmetoden

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-05-31

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
6451-02
Vid fördelning av realisationsvinst på kvalificerade aktier mellan inkomstslagen tjänst och kapital får anskaffningskostnad för aktierna bestämmas enligt schablonmetoden

Inkomsttaxering 2000

X sålde 1999 aktier i A AB. Bolagets aktier var vid försäljningstidpunkten marknadsnoterade men försäljningen av aktierna omfattades av de s.k. 3:12-reglerna.
Vid beräkningen av den realisationsvinst som enligt 3:12-reglerna ska fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital använde X schablonmetoden.

LR och KR ansåg att schablonmetoden inte var tillämplig. X överklagade KR:s dom till RR. RR anförde följande.

Skälen för Regeringsrättens avgörande

Frågan i målet är om X vid beräkning av den realisationsvinst som skall fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital får bestämma anskaffningskostnaden för de avyttrade marknadsnoterade aktierna enligt schablonmetoden.

Vid den nu aktuella taxeringen föreskrevs i 3 § 12 b mom. femte stycket SIL att om det uppkommer en realisationsvinst vid avyttring av en kvalificerad aktie skall hälften av den del av vinsten som överstiger sparad utdelning tas upp som intäkt av tjänst. Någon bestämmelse som direkt tar sikte på hur vinstberäkningen skall ske i 3:12-systemet finns inte. Av 3 § 12 c mom. SIL följer emellertid att beräkning av realisationsvinst enligt 12 b mom. får göras med utgångspunkt i en alternativ anskaffningskostnad för aktien. Vid beräkningen får en uppräkningsregel användas som beaktar förändringar i det allmänna prisläget respektive ett på visst sätt bestämt kapitalunderlag i företaget i fråga.

Den nu redovisade uppbyggnaden av reglerna för beräkning av realisationsvinst inom ramen för 3: 12-systemet utgår uppenbarligen från att vinsten enligt dessa regler skall beräknas på samma sätt som gäller för den på ordinärt sätt beräknade realisationsvinsten. Därutöver finns under vissa bestämda förutsättningar möjligheter att beräkna realisationsvinsten enligt 3:12-reglerna med användning av alternativa anskaffningskostnader för aktierna.

X har såväl vid den ordinära realisationsvinstberäkningen som vid beräkningen av vinsten enligt 3:12-reglerna använt sig av schablonmetoden. Som Skatteverket kan sägas ge uttryck för innebär en tillämpning av schablonmetoden en avvikelse från tanken att kapitalavkastningen i ett företag skall beräknas med användande av det till företaget faktiskt tillskjutna kapitalet och inte med en schablonmässigt bestämd anskaffningskostnad som endast delvis motsvaras av tillskjutet kapital. De tillämpliga bestämmelserna har emellertid utformats på ett sådant sätt att något hinder mot en tillämpning av schablonmetoden på sätt X gjort inte föreligger. Överklagandet skall därför bifallas.

Regeringsrättens avgörande

Med bifall till överklagandet upphäver Regeringsrätten kammarrättens och länsrättens domar och förklarar att X vid fördelningen av realisationsvinsten mellan inkomstslagen tjänst och kapital får bestämma anskaffningskostnaden för de avyttrade aktierna enligt schablonmetoden i 27 § 2 mom. tredje stycket SIL.