Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Avdrag för räntekostnad och underlag avkastningsskatt

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-06-13

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
6795-03
Avdrag har vägrats för ränta som inte betalats kontant utan lagts till skuldbeloppet eftersom ett nytt låneavtal inte har ingåtts. Avräkning av utländsk avkastningsskatt har skäligen medgivits med hälften av den svenska skatten.

Taxeringsår 2001

M har yrkat avdrag med 373 674 kr för räntor betalade till SG Hambros Bank & Trust. Av kontoutdrag från banken framgår ställningen på kontot under vissa perioder för aktuellt inkomstår. Av kontoutdragen framgår att någon utgiftsränta i praktiken inte har betalats utan att det beräknade räntebeloppet istället har tillförts skuldbeloppet. Skattemyndigheten beslutade att inte medge yrkat avdrag.

Säkerhet för det aktuella lånet utgörs av utländska (engelska) kapitalförsäkringar som ägs av M. Något underlag för avkastningsskatt har inte lämnats i deklarationen. M har angivit med hänsyn till det s.k. Safirmålet (som handlar om den numer borttagna premieskatten) att lag om avkastningsskatt på pensionsmedel(AvPL) är oförenligt med EG-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster. Skattemyndigheten anser att av förarbetena till lagen framgår att lagen syftar till konkurrensneutralitet mellan utländska och inhemska alternativ. Därför anser Skattemyndigheten att lagen ska tillämpas. Skattemyndigheten påförde därför M ett underlag för avkastningsskatt beräknat utifrån 9 § AvPL.  

M yrkade på att få nedsättning av den svenska avkastningsskatten. Som underlag har han inkommit med en beräkning av vilken skatt som under vissa förutsättningar betalas av ett engelskt försäkringsbolag. Eftersom M inte kunnat visa den verkligt betalade skatten har Skattemyndigheten enligt 10 § a 2 st. AvPL medgivit nedsättning med ett skäligt belopp, i detta fall hälften av den svenska avkastningsskatten.

Kammarrätten
Kammarrätten anser vid en samlad bedömning att det aktuella lånet inte är att se som ett nytt lån. Detta innebär att räntorna som betalats genom att skulden ökats inte är avdragsgilla.

När det gäller avräkning av den utländska skatten anser Kammarrätten att M inte, med sina beräkningar, visat att han erlagt skatt med ett högre belopp än det han redan tidigare medgivits avdrag för. Kammarrätten ändrar inte på den beräkning som Skatteverket gjort.

Kommentar:
Domen har inte överklagats då den överensstämmer med Skatteverkets uppfattning. Kammarrätten i Stockholm har i mål 3341-04 avgjort en liknande fråga. Jämför även med förhandsbesked SRN 2005-11-01. I detta fall har SRN ansett att räntan är avdragsgill.