Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Förlust efter bedrägeri

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-01-13

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
8259-03
En fysisk person som avsett att investera i fonder och överfört pengar för det ändamålet, har i verkligheten inte förvärvat några sådana andelar. Eftersom det inte gått att utreda om betalningsmottagaren över huvud taget existerat som rättssubjekt har någon fordran inte ansetts föreligga och han har vägrats avdrag för förlusten.

Inkomsttaxeringen 1998

KAMMARRÄTTEN

Under perioden 1994-1996 överförde A ett större belopp till olika banker utomlands i det uppgivna syftet att förvärva andelar i vissa utländska fonder, Ultima och Scorpion. Enligt ett avtal den 16 december 1997 överlät han samtliga fondandelar och därmed förenade rättigheter till en annan person för 100 kr.

Enligt kammarrättens mening talar övervägande skäl för att de aktuella bolagen och fonderna är fiktiva. Det kan därför inte anses visat att A förvärvat några giltiga fondandelar. Vid sådant förhållande kan han inte medges avdrag för förlust till följd av avyttringen av det som i försäljningsavtalet anges som andelar i fonden Scorpion.

A yrkar i andra hand avdrag för realisationsförlust på fordran på Lehman Brothers. Enligt A fick han genom betalningarna till de av Lehman Brothers anvisade kontona i vart fall en fordran på Lehman Brothers att få tillbaka de satsade pengarna. När denna fordran avyttrades till annan person uppstod enligt A:s uppfattning en avdragsgill realisationsförlust.

Som grund för att han haft en fordran på Lehman Brothers åberopar A de nämnda betalningarna. Vad gäller denna fordran kan konstateras att det är oklart om den uppgivna gäldenären - Lehman Brothers - över huvud taget existerar som rättsubjekt. Inte heller har de fysiska personer som A varit i kontakt med i samband med betalningarna kunnat identifieras. En fordran som saknar klar gäldenär går inte att få fastställd av domstol och inte heller att driva in. En sådan oklar fordran kan enligt kammarrättens mening inte hänföras till en sådan fordran som avses i 29 § SIL. På grund härav finner kammarrätten att A inte är berättigad till avdrag för realisationsförlust på den uppgivna fordringen.

Kommentar:
Jämför Kammarrättens i Stockholm dom den 2 mars 2001, mål nr 8958-1999, RSV:s rättsfallsprotokoll nr 9/01, KR nr 6., där situationen var den att den person som erhållit pengarna var känd och dömd att betala ut ett skadestånd. Kammarrätten ansåg i detta fall att en fordran på det förlorade beloppet fick anses föreligga, men medgav inte något avdrag för förlusten därför att skadestånd erhållits.

I det här fallet har någon gäldenär inte kunnat identifieras och domstolen har då ansett att det inte heller föreligger någon fordran. Det rörde sig inte om den kända amerikanska firman med samma namn utan i stället användes ett nästan likalydande namn vid kontakterna med investeraren.