Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl.

Datum: 2006-04-11

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 211790-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att källskatt som tagits ut i Belgien, Luxemburg och Österrike enligt sparandedirektivet ska avräknas i enlighet med avräkningslagens bestämmelser så långt spärrbeloppet tillåter. Överskjutande belopp ska återbetalas med stöd av bestämmelserna i 11 kap. 14 § skattebetalningslagen. Samma sak gäller enligt avtalen med Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna.

 

2 Bakgrund och frågeställning

Enligt bestämmelser i det s.k. sparandedirektivet tar Belgien, Luxemburg och Österrike ut en källskatt på räntebetalningar. Direktivet ger två möjligheter att undanröja den dubbelbeskattning som uppkommer. Det kan ske antingen genom avräkning av källskatten kombinerat med återbetalning av belopp som eventuellt inte kunnat avräknas eller också enbart genom återbetalning av innehållen källskatt.

Med sparandedirektivet som förebild har avtal träffats med Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna där dessa också tar ut en källskatt på räntebetalningar.

Fråga har uppkommit hur dubbelbeskattningen ska undanröjas.

 

3 Gällande rätt m.m.


 
Rådets direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster i form av räntebetalningar (sparandedirektivet) tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2005. Grunden i direktivet är ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna men under en övergångsperiod är Belgien, Luxemburg och Österrike inte skyldiga att lämna information utan ska i stället ta ut en källskatt på räntebetalningarna. Källskatt ska tas ut med 15 % under de första tre åren, 20 % för de följande tre åren och 35 % därefter. 75 % av innehållen källskatt ska överföras till Sverige.

Sparandedirektivets bestämmelse om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 14. Där anges i punkt 2 att om räntan har källbeskattats i en medlemsstat ska den medlemsstat där betalningsmottagaren har skatterättsligt hemvist bevilja honom avräkning med det uttagna skattebeloppet i enlighet med den nationella lagstiftningen. Om det uttagna skattebeloppet överstiger det skattebelopp som ska betalas i hemlandet ska överskjutande källskattebelopp återbetalas. I punkt 4 anges att avräkningen enligt punkt 2 får ersättas med återbetalning av källskatten.

I 11 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, har följande bestämmelse införts i punkt 1 f) genom SFS 2005:345. Lagtexten i nu aktuella delar har följande lydelse.

"Sedan den slutliga skatten har bestämts skall Skatteverket göra en avstämning av skattekontot.

Innan avstämning görs skall Skatteverket
1. från den slutliga skatten göra avdrag för
......
f) skatt som avser sådana återbetalningar som skall göras enligt rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar,"

Sedan tidigare finns i samma punkt en bestämmelse i d) om avdrag för skatt som överförts från stat med vilken Sverige har ingått överenskommelse om uppbörd och överföring av skatt.

Prop. 2004/05:113 innehåller förslag till ändrad lagstiftning med anledning av sparandedirektivet. I samma proposition läggs även fram förslag på tio avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna. Dessa avtal har upprättats med sparandedirektivet som förebild. I avtalen med Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna finns samma bestämmelser om källskatt samt avräkning och återbetalning som i sparandedirektivet. Avtalen har införts genom SFS 2005:343.

Bestämmelser om avräkning av utländsk skatt finns i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt (AvrL).

 

4 Skatteverkets bedömning

Sparandedirektivet ger två möjligheter till undanröjande av den dubbelbeskattning som uppkommer då en medlemsstat tar ut källskatt på räntebetalningar. Antingen sker en avräkning så långt det är möjligt kombinerat med återbetalning av överskjutande källskatt eller också sker enbart en återbetalning av källskatten. I prop. 2004/05:113 sid. 31 ges en beskrivning av innebörden av direktivet och hur avräkning i kombination med återbetalning ska göras.

 
I propositionen görs inget klart uttalande om vilken metod regeringen valt för att undanröja dubbelbeskattning. Oavsett vilken metod som väljs måste en återbetalning av uttagen källskatt kunna ske.

 
Enligt propositionen ska återbetalning av källskatt som tagits ut enligt avtalen med Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna återbetalas med stöd av den befintliga bestämmelsen i 11 kap. 14 §2 st . 1 d) SBL. För att kunna återbetala skatt enligt sparandedirektivet införs en ny bestämmelse i punkten 1 f) i samma paragraf. Därmed finns lagstöd för den återbetalning som måste kunna göras oavsett vilken metod som väljs för undanröjandet.

 
Bestämmelserna i AvrL har inte ändrats med anledning av sparandedirektivet. Det tyder på att det är sparandedirektivets metod med avräkning i kombination med återbetalning som har valts. Utan lagändring skulle nämligen spärrbeloppet vid avräkning påverkas av den utländska ränteinkomsten även om den utländska källskatten återbetalades på annat sätt (6 § b) AvrL).

 
Skatteverket anser därför att källskatt som tagits ut i Belgien, Luxemburg och Österrike enligt sparandedirektivet samt i Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna enligt avtalen med dessa territorier ska avräknas i enlighet med bestämmelserna i AvrL så långt spärrbeloppet tillåter. Överskjutande belopp ska återbetalas med stöd av bestämmelserna i 11 kap. 14 § SBL.