Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Kapitalvinst/Uppskov - flera bostadsrätter används som en bostad

Datum: 2006-06-16

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
131 376035-06/111
OBS! Regeringsrättens domar meddelade den 11 juni 2010 med mål nr 2536-09 och mål nr 5073-5074-09 ersätter detta ställningstagande.

1 Sammanfattning


 
En bostadsrätt, som i bostadsföretagets lägenhetsförteckning utgör en egen lägenhet, kapitalvinstbeskattas för sig vid en avyttring.
 
Uppskovsavdrag medges inte för mer än en kapitalvinst, vilket innebär att endast en bostadsrätt kan vara ursprungsbostad respektive ersättningsbostad. Detta gäller även när flera bostadsrätter nyttjas som en bostad. 

 

2 Bakgrund och frågeställning


 
Det förekommer att bostadsrättshavare nyttjar flera bostadsrätter som en enda bostad.

Fråga har ställts om hur en sådan bostad som rättsligt består av flera bostadsrätter ska behandlas i kapitalvinst- samt uppskovshänseende.

 

3 Gällande rätt m.m.


 
Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen, 1 kap. 3 § bostadsrättslagen (BRL).
 
Bostadsrätt kan beskrivas som en evig nyttjanderätt till en lägenhet som är kopplad till medlemskap och andel i en bostadsrättsförening. Varje bostadsrätt är således knuten till en andel i föreningen och avser en rätt att nyttja ett specifikt och avgränsat utrymme av föreningens fastighet (lägenhet).
 
Varje upplåtelseavtal bildar en egen bostadsrätt och utgör därmed civilrättsligt en separat tillgång. Detta gäller även om man innehar flera bostadsrätter och brukar dessa som en gemensam bostad.

Överlåtelse av bostadsrätt ska ske genom ett skriftligt avtal som anger den lägenhet som överlåtelsen avser samt dess pris, 6 kap. 4 § BRL. Styrelsen ska föra en förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, 9 kap 8 § BRL. I lägenhetsförteckningen ska bl.a. anges lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen, 9 kap. 10 § BRL.
 
Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av privatbostadsrätt. I kontrolluppgiften ska bl.a. anges lägenhetens beteckning, ersättningen vid avyttringen samt ersättningen vid förvärvet, 11 kap. 2 § lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK).
 
Med privatbostadsrätt avses en andel i ett privatbostadsföretag, om den till andelen knutna bostaden är en privatbostad, 2 kap. 18 § IL.
 
I 46 kap. IL finns bestämmelser om kapitalvinstberäkning och i 47 kap. IL finns bestämmelser om uppskovsavdrag vid avyttring av en privatbostadsrätt. En skattskyldig får göra uppskovsavdrag om han tar upp vinst vid avyttring av en ursprungsbostad och förvärvar en ersättningsbostad, 47 kap. 2 § IL.

Med ursprungsbostad avses en privatbostad som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad. Med permanentbostad avses en bostad där den skattskyldige varit bosatt under viss tid före avyttringen, 47 kap. 3 § IL.
 
Med ersättningsbostad avses bl.a. en tillgång som vid förvärvet är en bostad i ett privatbostadsföretag, 47 kap. 5 § IL.
 
Av RÅ 1990 ref. 36 framgår att varje uppskovsbeslut kan avse endast en taxeringsenhet eller sådan del av taxeringsenhet som realisationsvinstbeskattas för sig. För varje uppskovsbeslut ska i princip ersättningsfastigheten på motsvarande sätt utgöras av en taxeringsenhet eller del av sådan.

Enligt 6 § första stycket folkbokföringslagen (FBL) ska en person folkbokföras på den fastighet där han enligt 7-13 §§ är att anse som bosatt.
 
Av RÅ 2003 ref. 34 framgår att två intilliggande fastigheter (skilda taxeringsenheter) inte kan utgöra en gemensam ursprungsbostad. Endast den fastighet på vilken den skattskyldige är folkbokförd kan vara en ursprungsbostad.

 

4 Skatteverkets bedömning

Huvudprincipen vid kapitalvinstberäkningen är att varje enskild tillgång utgör en självständig beräkningsenhet.

När det gäller fastigheter kan flera sådana bilda en gemensam taxeringsenhet, som även utgör beräkningsenhet för kapitalvinsten, 45 kap. 3 § IL.
 
Motsvarande skattemässiga sammanföring saknas för bostadsrätt i 46 kap. IL. Varje avyttrad bostadsrätt som enligt 9 kap. 8 § BRL är en egen lägenhet hos bostadsföretaget utgör därför vid kapitalvinstberäkningen en egen beräkningsenhet. Varje bostadsrätt ska därför redovisas särskilt på separat K6-blankett.
 
När det gäller uppskov med kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt anges i 47 kap. 5 § IL att med ersättningsbostad avses bl.a. bostad i ett privatbostadsföretag. Ett skäl till valet av begreppet bostad är att inkludera bostäder som inte är bostadsrätter, t.ex. bostäder i bostadsaktiebolag. Ett annat skäl är att inte utesluta egendom på grund av dess skattemässiga karaktär, om den förvärvade egendomen är av den arten att den kan utgöra en privatbostad (prop. 1993/94:45 s. 42 och 75). Det generella uttrycket bostad bör därför inte ges en vidare innebörd än vad som är åsyftat av lagstiftaren.
 
Även om uppskovsreglerna delvis var annorlunda utformade under det år som rättsfallet RÅ 1990 ref. 36 avser, så ingår uppskovsreglerna fortfarande som en del i systemet för kapitalvinstbeskattningen av bostäder. Det var den omständigheten som lyftes fram av Regeringsrätten. Enligt Skatteverkets bedömning ska således de rättsliga begreppen ursprungsbostad och ersättningsbostad avse en sådan enhet som vid kapitalvinstberäkningen utgör en självständig beräkningsenhet. 
 
Vid försäljning respektive köp av flera bostadsrätter som nyttjas som en bostad, anser Skatteverket följande. Om det av folkbokföringen inte framgår i vilken av de berörda bostadsrätterna som den skattskyldige är folkbokförd, får denne välja vilken av de enskilda bostadsrätterna som ska utgöra ursprungsbostad respektive ersättningsbostad.