Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Konsultutgifter för att undgå konkurrensskadeavgift

Datum: 2006-05-18

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 395368-06/111

1 Sammanfattning


 
Skatteverkets bedömning är att konsultutgifter för att undgå konkurrensskadeavgift p.g.a. otillåtna prisöverenskommelser är avdragsgilla för det företag som berörs.

 

2 Bakgrund och frågeställning


 

2.1 Bakgrund

Enligt 26 § Konkurrenslagen (SFS 1993:20) får Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket besluta att ett företag ska betala en särskild avgift (konkurrensskadeavgift), om företaget eller någon som handlar på företagets vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt vissa i lagen angivna förbud. Ett sådant förbud är enligt 6 § att avtal mellan företag är förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat. Detta gäller bl.a. sådana avtal som innebär att inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs.

 

2.2 Fråga


 
Den fråga som ställs gäller om konsultutgifter för att undgå sådan konkurrensskadeavgift är avdragsgilla.

 

3 Gällande rätt m.m.


 
Enligt 16 kap. 1 § IL ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad.
 
Enligt 9 kap. 9 § IL får offentligrättsliga sanktions-avgifter inte dras av.

 

4 Skatteverkets bedömning


 
Konkurrensskadeavgift är en sådan offentligrättslig sanktionsavgift som inte får dras av enligt 9 kap. 9 § IL. Själva konkurrensskadeavgiften är således inte avdragsgill. Några särskilda bestämmelser som behandlar utgifter för att undgå sådan sanktionsavgift finns inte utan bedömningen av om dessa är avdragsgilla får göras enligt allmänna bestämmelser.
  
Utgifter för att undgå att bli påförd konkurrensskade-avgift har i flera hänseenden betydelse för inkomsternas förvärvande och bibehållande. Om sådan avgift påförs innebär detta att det konstateras att företagen har haft avtal om otillåten prissamverkan. Detta konstaterande kan ligga till grund för processer om prisjusteringar såvitt gäller berörda företag. Om prisjustering sker minskar företagets inkomster. Även negativa konsekvenser för företagets förmåga att förvärva inkomster kan uppkomma, t.ex. kan företagets allmänna anseende påverkas negativt. Utgifter för att undgå konkurrensskadeavgift p.g.a. otillåtna prisöverenskommelser är således så starkt knutna till företagets förvärvande och bibehållande av inkomster att de får anses avdragsgilla.
 
Skatteverkets bedömning är således att sådana konsultutgifter är avdragsgilla för det företag som berörs.