Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Förmögenhetsberäkning för begränsat skattskyldiga personer.

Datum: 2006-07-13

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131-422245-06/111

1 Sammanfattning

Begränsat skattskyldig person som uppfyller bestämmelserna om sambeskattning och innehar skattepliktig förmögenhet i Sverige beskattas för denna till den del den överstiger det fribelopp som gäller för sambeskattade, även om den andra maken/personen inte har någon skattepliktig förmögenhet.  

2 Bakgrund och frågeställning


 
Fråga har uppkommit huruvida reglerna i 21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, SFL, om sambeskattning ska tillämpas på begränsat skattskyldiga personer även i de fall då endast den ena maken/personen har skattepliktig förmögenhet i Sverige. Kan denne i sådana fall få tillgodogöra sig det fribelopp som gäller för sambeskattade?
 
 

3 Gällande rätt m.m.


 
Fysisk person, som vid beskattningsårets utgång är begränsat skattskyldig i Sverige, eller enligt 6 § andra stycket SFL ska behandlas som en begränsat skattskyldig, är skattskyldig till statlig förmögenhetsskatt i den omfattning som anges i 7 § SFL.  
 
Bestämmelserna om sambeskattning finns i 21 § SFL. Enligt 21 § första stycket punkterna 1-4 ska sambeskattning ske av
1. makar som levt tillsammans under beskattningsåret,
2. sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft barn tillsammans,
3. föräldrar som sambeskattas enligt 1 eller 2 och deras hemmavarande barn under 18 år, och
4. en förälder, som inte sambeskattas enligt 1 eller 2, och dennes hemmavarande barn under 18 år.
 
Av 19 § SFL framgår att skatten beräknas på den beskattningsbara förmögenheten, d v s den del av den skattepliktiga förmögenheten som överstiger ett fribelopp. Fribeloppet uppgår till 1 500 000 kronor för fysisk person och för fall som avses i 21 § första stycket 4 samt till 3 000 000 kronor för fall som avses i 21 § första stycket 1-3.

Enligt 22 § SFL beräknas den beskattningsbara förmögenheten gemensamt för de personer som ska sambeskattas. 
 

4 Skatteverkets bedömning

Reglerna om sambeskattning i 21 § SFL gäller alla som formellt uppfyller kraven som ställs upp i paragrafen. Som lagen är skriven föreligger ingen skillnad om det är fråga om en begränsat skattskyldig person.
 
Bestämmelsen gäller, enligt Skatteverkets uppfattning, oavsett om det är fråga om personer som är obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Sverige.
 
Varken 19, 21 eller 22 §§ SFL ställer krav på att båda makarna/personerna har skattepliktig förmögenhet för att det högre fribeloppet ska kunna medges.
 
Begränsat skattskyldig person som uppfyller bestämmelserna om sambeskattning och innehar skattepliktig förmögenhet i Sverige beskattas därmed för denna till den del den överstiger det fribelopp som gäller för sambeskattade även om den andra maken/personen inte har någon skattepliktig förmögenhet.