Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Danskt eller norskt mellannamn som förnamn för barn fött i Sverige

Datum: 2006-08-31

Område: Folkbokföring

Dnr/målnr/löpnr:
131 525490-06/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett danskt eller norskt mellannamn kan godtas vid anmälan om förnamn för barn fött i Sverige om namnet sedan tidigare finns registrerat som förnamn eller mellannamn för annan familjemedlem.

 

2 Bakgrund och frågeställning


 
I Danmark och Norge finns regler om mellannamn som avviker från de svenska och som enligt gammal tradition gör det möjligt att bibehålla gamla familjenamn som mellannamn.
 
Personer med dansk eller norsk anknytning som bor i Sverige vill inte sällan att sådana namn ska leva vidare som mellannamn här i landet, t.ex. när barn föds här.
 
För medborgare i Danmark och Norge med hemvist här i landet ska namnlagen (1982:670) (NL) tillämpas i frågor om namn. Denna hemvistprincip motiveras i förarbetena till NL (prop. 1982/83:38 s. 9) med att lagstiftningen om namn i stort sett är densamma i Danmark, Norge och Sverige. Reglerna om mellannamn i NL innebär emellertid att det som regel inte är möjligt att här i landet börja bära namn enligt de principer som gäller i Danmark och Norge. Exempelvis kan personer som flyttar in från Danmark eller Norge bära namn som sedan inte kan antas av deras barn som föds här i landet. En sådan skillnad i namnrätten stämmer inte med den tanke som motiverat hemvistprincipen i NL och är också olycklig med hänsyn till den stora rörligheten över gränserna till Danmark och Norge.
 
Ett sätt att underlätta för personer med dansk eller norsk anknytning att här i landet bibehålla gamla mellannamn kan vara att godkänna namnen som förnamn. Frågan gäller om Skatteverket kan godkänna danska och norska mellannamn som förnamn för barn födda i Sverige. 

 

3 Gällande rätt m.m.


 
Enligt 34 § första stycket NL får som förnamn inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som skall bära det eller namn som av annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.
 
Hindret mot att godkänna namn som av någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn, syftar framför allt på namn av påtaglig efternamnskaraktär (se prop. 1963:37, sid. 133).
 

4 Skatteverkets bedömning


 
Skatteverket anser att  ett danskt eller norskt mellannamn kan godtas som förnamn för ett barn fött i Sverige om det sedan tidigare finns registrerat som förnamn eller mellannamn för annan familjemedlem, t.ex. förälder eller mor- eller farförälder. En annan möjlighet är att föräldrarna styrker med registerutdrag från det andra nordiska landet att namnet där finns registrerat som för- eller mellannamn.