Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Uttrycket "något år" i 57 kap. 13 § IL

Datum: 2006-10-24

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 582217-06/111

1 Sammanfattning


 
Upphör en andel att vara kvalificerad kan sparat utdelningsutrymme föras vidare för att utnyttjas om andelen återigen blir kvalificerad. Den tid under vilken andelen inte är kvalificerad får inte överstiga två beskattningsår för att det sparade utdelningsutrymmet ska få utnyttjas.

 

2 Bakgrund och frågeställning


 
Om en andel som inte är kvalificerad, men tidigare varit det, åter blir att anse som kvalificerad får tidigare outnyttjat sparat utdelningsutrymme användas. Under hur lång tid kan en sådan andel inte vara kvalificerad för att kvarstående inte utnyttjat utdelningsutrymme ska få användas?

 

3 Gällande rätt m.m.


 
Understiger utdelningen på en kvalificerad andel gränsbeloppet ska skillnaden, sparat utdelningsutrymme, föras vidare till nästa beskattningsår, 57 kap. 13 § första stycket Inkomstskattelag (1999:1229), IL. Lämnar företaget inte någon utdelning förs hela gränsbeloppet vidare.
 
I 57 kap. 13 § första stycket tredje meningen IL anges följande.
 
Sparat utdelningsutrymme skall föras vidare även om andelen under något år inte är kvalificerad.
 
Bestämmelsen om möjligheten att föra vidare sparat utdelningsutrymme i fall där andelen inte är kvalificerad under en begränsad tid infördes den 1 januari 2006 (SFS 2005:1136). Någon motsvarande bestämmelse fanns inte i 57 kap. IL i dess lydelse t.o.m. den 31 december 2005.
 
Motiveringen till bestämmelsen framgår av förarbetena, prop. 2005/06:40.

 

4 Skatteverkets bedömning


 
Av förarbetena, prop. 2005/06:40, framgår inte vilken tidsram lagstiftaren avsett med uttrycket "något år" i detta sammanhang eftersom uttrycket inte kommenterats.
 
För vissa andra förhållanden anges i 57 kap. IL en tidsperiod om fem år före beskattningsåret. Således beaktas t.ex. om andelsägaren eller denne närstående varit verksam i betydande omfattning i företaget under nämnda tidsperiod (57 kap. 4 § första stycket IL). Vidare anses en andel kvalificerad under fem år efter det att företaget upphört att vara ett fåmansföretag (57 kap. 6 § första stycket IL).
 
Om lagstiftarens avsikt är att uppehållet i en andels kvalifikation skulle kunna vara under en så lång tidsperiod som den ovan nämnda torde detta, enligt Skatteverkets uppfattning, ha kommit till uttryck i lagtexten.
 
Enligt Skatteverkets mening ger inte bestämmelserna i 57 kap. IL någon vägledning i tolkningen av begreppet "något år". Inte heller ges någon vägledning av IL i övrigt då, vad Skatteverket kunnat finna, uttrycket inte förekommer i någon annan bestämmelse. Däremot används benämningen "något" i kombination med t.ex. "tillfälle" och ger då uttryck för lägst ett tillfälle utan någon övre gräns, se t.ex. 3 kap. 19 § IL.
 
Hur många år uttrycket "något år" kan avse får bedömas med ledning av allmänt språkbruk.
     
I allmänt språkbruk torde uttrycken "något" och "ett och annat" i huvudsak ha samma betydelse. Med några (stycken), som är pluralformen av något, torde normalt menas två - tre (stycken). Jfr Norstedt svenska synonymordbok, Ord för ord, Norstedts Förlag, Fjärde upplagan 1992.  
 
Såvitt Skatteverket kan bedöma torde något år i dagligt tal avse ett till två år.
 
Med år avses i detta sammanhang beskattningsår. Detta får anses följa av att gränsbelopp inte ska beräknas för beskattningsår under vilket andelarna inte är kvalificerade.
 
Den tid under vilken andelen inte är kvalificerad får således enlig Skatteverkets bedömning inte överstiga två beskattningsår för att det sparade utdelningsutrymmet ska få utnyttjas.