Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda

Datum: 2006-04-13

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 710684-05/111
OBS! Detta ställningstagande har ersatts av Skatteverkets ställningstagande 2010-12-30, dnr 131 855917-10/111.

1 Sammanfattning


 
Bedömningen av om fartyget "huvudsakligen går i oceanfart", som det anges i 3 kap. 12 § IL, ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. Med "huvudsakligen" avses cirka 75 procent. 

2 Bakgrund och frågeställning


 
Fråga har ställts om för vilken tidsperiod bedömningen ska göras av om fartyget till huvudsaklig del går i oceanfart? Vad avses med huvudsaklig del? Är tiden eller distansen i respektive fart avgörande? 

 

3 Gällande rätt m.m.


 
I 3 kap 12 § andra stycket IL anges att den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte är skattskyldig för inkomst av anställningen om
 
- vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod, och

- arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

4 Skatteverkets bedömning


 
Rekvisitet "huvudsakligen går i oceanfart" kan tolkas på två sätt. Det första alternativet innebär att prövningen görs med utgångspunkt i fartygets gång under hela året, det andra innebär att prövningen ska göras för varje tjänstgöringsperiod ombord. Enligt Skatteverkets uppfattning ligger det med hänsyn till lagstiftningens utformning, närmast till hands att göra prövningen enligt det sistnämnda alternativet. Bedömningen av om fartyget huvudsakligen gått i oceanfart ska göras för varje tjänstgörings-period ombord. En sjöman som exempelvis tjänstgör ombord på ett fartyg varannan månad under ett kalenderår men där "fartyget huvudsakligen går i oceanfart" under bara en av dessa perioder skattebefrias för 1/6 av lönen.
 
Med "huvudsaklig del" avses cirka 75 procent (jfr. prop. 1999/2000 del 1 s. 504).
 
Bedömningen kan enligt Skatteverkets uppfattning lämpligen göras utifrån antalet dagar i tjänst i respektive fart. Med "dag" i oceanfart avses också del av dag.
 
Om vistelsen utomlands dessutom sammanlagt varat i minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är samtliga förutsättningar för skattebefrielse uppfyllda.