Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Generellt medgivande av enskild om utlämnande av allmän handling eller uppgift ur allmän handling

Datum: 2006-02-07

Område: Sekretess, IT-rätt och PuL

Dnr/målnr/löpnr:
131 83430-06/111

Ställningstagandet är ersatt av ställningstagandet "Hävande av sekretess genom fullmakt", datum 2013-03-19
131 127988-13/111 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


1 Sammanfattning

Författningsregler saknas för hur ett medgivande om utlämnande av allmän handling eller uppgift ur allmän handling som omfattas av bestämmelse om sekretess ska hanteras. Hanteringen måste därför ske genom tillämpning av allmänna rättsgrundsatser och praxis. Ett medgivande har oftast formen av en skriftlig fullmakt. Det är då Skatteverkets ansvar att bedöma fullmaktens giltighet och om begärda uppgifter kan lämnas ut.

För att fullmakten ska kunna bedömas som giltig ska den som huvudregel företes i original. Är det inte möjligt av praktiska eller andra skäl att sända in fullmakten i original, måste Skatteverket på annat sätt säkerställa att den inte har återkallats.

För att en fullmakt ska anses som giltig måste Skatteverket i princip ha angetts i fullmakten som uppgiftslämnare.

Den prövning som ska göras ska också innefatta en bedömning av om fullmakten ger rätt att få ut just de uppgifter som begärs.

Kan en begäran med stöd av en fullmakt av någon anledning inte tillgodoses måste alltid berörda parter underrättas om detta och hur uppgifterna på annat för parterna lämpligt sätt kan lämnas ut.

Slutligen ska upplysas om de möjligheter som finns att få ett formligt beslut och om hur beslutet kan överklagas.

 

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket erhåller ett antal framställningar om att lämna ut allmän handling eller uppgift ur allmän handling som omfattas av bestämmelser om sekretess med stöd av generella medgivanden från enskilda. Framställningar av angivet slag kan t.ex. förekomma i samband med utredningar i försäkringsärenden när ett försäkringsbolag utreder en skadelidandes rätt till ersättning. Medgivande görs oftast i form av en kopia av en skriftlig fullmakt som ger innehavaren rätt att ta del av vissa i fullmakten angivna uppgifter. Fullmakten kan vara generell både avseende på var uppgifter får hämtas in och på vilka uppgifter som får hämtas in.

 

3 Gällande rätt m.m.

Av bestämmelsen i 14 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) framgår den enskildes rätt att förfoga över den sekretess som gäller genom att den enskilde helt eller delvis kan efterge sekretessen. Regler för hur sekretessen i formellt avseende ska efterges saknas i princip och får därför prövas av Skatteverket med hänsyn till giltighet för rättshandlingar enligt allmänna rättsgrundsatser och praxis.

 

4 Skatteverkets bedömning

Ett medgivande ges i huvudsak i form av en fullmakt som ger rätt att ta del av viss uppgift eller vissa uppgifter hos Skatteverket. En fullmakt ska i princip alltid företes i original. En fullmakt kan vara generell med avseende på vilka uppgifter som får inhämtas och med avseende på hos vilken myndighet uppgifter får inhämtas. Ett generellt medgivande av en enskild ska av Skatteverket prövas utifrån fullmaktens giltighet och vilka angelägenheter som fullmakten omfattar, dvs. vilka behörigheter innehavaren av fullmakten har.

 
Fullmaktens giltighet

Skatteverket ska pröva huruvida fullmakten äger giltighet i det aktuella ärendet. Prövningen ska omfatta om fullmakten har utfärdats av en person med rättslig handlingsförmåga dvs. förmåga att med rättslig verkan själv efterge sekretessen och om den har återkallats eller inte. En fullmakt kan alltid återkallas av den som lämnat fullmakten. Ges fullmakten in i original förutsätts att den inte återkallats och att den är giltig. Åldern på en fullmakt har i sig ingen betydelse, då en fullmakt gäller till dess den återkallats. Risken för att en äldre fullmakt kan vara återkallad måste dock bedömas som större än när det gäller en relativt ny sådan.

Företes en kopia av fullmakten måste Skatteverket säkerställa att den inte återkallats. För att säkerställa detta kan kopian av fullmakten, av innehavaren av fullmakten, förses med en särskild bestyrkt anteckning om att den inte har återkallats. En förfrågan till utställaren av fullmakten gällande frågan om den återkallats kan också göras.

 
Fullmaktens innehåll

Den prövning som ska göras innefattar en bedömning av om begärda uppgifter är sådana som behövs i en angelägenhet som omfattas av den behörighet som ges i fullmakten, dvs. om fullmakten ger innehavaren rätt att få del av de uppgifter som begärs.

En sådan situation kan vara att en begäran avser samtliga kontrolluppgifter (inkomst av tjänst och kapital) avseende en person men man av identiteten hos den som gett in begäran, t.ex. ett försäkringsbolag, och syftet med begäran, kan sluta sig till att fullmakten i första hand avser rätt att ta del av kontrolluppgifter som avser inkomster hänförliga till inkomst av tjänst. Det får då anses att fullmakten inte omfattar den begäran som lämnats in. Den som lämnat in begäran måste då underrättas om att hans begäran inte kan tillgodoses fullt ut.

Generella fullmakter som ger rätt för innehavaren att själv och för framtida behov avgöra vilka uppgifter och vid vilken myndighet uppgifter kan inhämtas ska bedömas med försiktighet och kan normalt inte godtas.

En fullmakt ska precisera var begärda uppgifter får hämtas in. Om uppgifter ska hämtas in hos Skatteverket ska detta finnas angivet i fullmakten. En fullmakt som t.ex. namnger ett antal myndigheter inom hälso- och sjukvårdsektorn och härutöver anger "eventuella övriga myndigheter" eller liknande kan inte anses vara tillräckligt preciserad.

Avser fullmakten t.ex. ett ombuds rätt att företräda en enskild i ett för Skatteverket verksamhetsanknutet ärende, t.ex. ett skatteärende, behöver inte Skatteverket närmare anges i fullmakten. Var uppgifterna ska hämtas in får då anses framgå redan av ärendets art.

 
När fullmakt inte kan godtas

Kontakt ska i första hand tas med innehavaren av fullmakten, för att avhjälpa eventuellt föreliggande brister i fullmakten. Uppgifterna kan också, om det är lämpligt, med en förklaring till parterna, sändas direkt till den enskilde som i den omfattning denne finner det nödvändigt, kan vidarebefordra uppgifterna till fullmaktsinnehavaren.

Innehavaren av fullmakten ska också upplysas om hur ett överklagande kan göras antingen enligt bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen när det gäller begäran enligt offentlighetsprincipen eller enligt 22a § förvaltningslagen (1986:223) när det gäller begäran om uppgifter ur allmän handling.