Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Inkomst av arbete utfört ombord på luftfartyg som "används i inrikestrafik av konsortiet SAS"

Datum: 2007-04-17

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 207406-07/111
 

1 Sammanfattning


 
Med begreppet "används i inrikestrafik av konsortiet SAS" i det nordiska skatteavtalet avses den inrikestrafik som med stöd av eget flygoperativt tillstånd (AOC) tillhandahålls av Scandinavian Airlines System SAS (konsortiet SAS), dvs. det samarbete på luftfartens område som bedrivs av SAS Sverige AB, SAS Danmark A/S och SAS Norge ASA.

 

2 Bakgrund och frågeställning

Inkomst av arbete ombord på luftfartyg i inrikestrafik beskattas enligt huvudregeln i det nordiska skatteavtalet endast i det land där arbetet utförts. Ett undantag görs dock för arbete utfört ombord på luftfartyg som "används i inrikestrafik av konsortiet SAS". Sådan inkomst beskattas endast i arbetstagarens  hemviststat. Frågan har ställts dels om vad som avses med "används" i detta sammanhang, dels om vad som inbegrips i "konsortiet SAS".

 

3 Gällande rätt m.m.

Enligt artikel 15.1 och artikel 25.6 b) i det nordiska skatteavtalet beskattas inkomst av arbete utfört ombord på luftfartyg i inrikestrafik som uppbärs av person med hemvist i Sverige endast i den stat där arbetet utförts. I protokollet till avtalet, punkten III.2., görs ett undantag för det fall arbetet utförs ombord på luftfartyg som används i inrikestrafik av konsortiet SAS. Sådan inkomst beskattas endast i arbetstagarens hemviststat.
 
Parterna i avtalet den 20 december 1951 om samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge på luftfartens område (SÖ 1952:44), är genom ett tilläggsprotokoll efter namnändringar (SÖ 2000:49), SAS Sverige AB, SAS Danmark A/S och SAS Norge ASA (konsortiet SAS). Bolagen ägs sedan 2001 av SAS AB.
 
Genom förändringar i konsortiet SAS verksamhet i oktober 2004 har kommersiella beslut avseende inrikes och Europatrafiken såsom dimensionering, produktutformning, prissättning, försäljning, profilering och kommersiellt resultat förlagts till tre dotterbolag till konsortiet SAS. Dessa dotterbolag, SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S, SAS Braathens A/S och SAS Scandinavian Airlines Sverige AB är etablerade i respektive land. Den samlade flygverksamheten inom Scandinavian Airlines System bedrivs dock fortsatt av konsortiet SAS genom innehav av biljettdokument, IATA medlemskap, kontraktspart med andra flygbolag, bärare av trafikskuld, ansvarig AOC organisation, ägare av flygplan och eget AOC. De ovannämnda dotterbolagen till konsortiet saknar med undantag för SAS Braathens A/S egna AOC varför flygtjänsterna utförs av konsortiet SAS. SAS Braathens A/S tillhandahåller dock självständigt inrikestrafik med eget AOC. Den interkontinentala verksamheten såväl avseende tillhandahållande som kommersiella beslut och resultat kvarstår inom konsortiet SAS.    

4 Skatteverkets bedömning

Bestämmelsen i punkt III.2 i protokollet till det nordiska skatteavtalet ska förstås så att med begreppet "används i inrikestrafik av konsortiet SAS" avses den inrikestrafik som tillhandahålls med stöd av det AOC som innehas av konsortiet SAS. Två av dotterbolagen till konsortiet SAS, SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S och SAS Scandinavian Airlines Sverige AB saknar egna AOC. Flygtjänsterna tillhandahålls i stället av konsortiet SAS. De ombordanställda uppbär därför inkomst av arbete utfört ombord på luftfartyg som används i inrikestrafik av konsortiet SAS, när de flyger nationellt som anställda i de två dotterbolagen. För dotterbolaget SAS Braathens A/S är situationen annorlunda. Bolaget har ett eget AOC och är en självständig operatör. De anställda uppbär därför inte inkomst av arbete utfört ombord på luftfartyg som används i inrikestrafik av konsortiet SAS när de flyger nationellt som anställda i SAS Braathens A/S.

Med "konsortiet SAS" förstås det samarbete på luftfartens område som bedrivs av SAS Sverige AB, SAS Danmark A/S och SAS Norge ASA. "Konsortiet SAS" avser inte SAS-koncernen.