Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Kapitalförlust i aktiefållan hos inskränkt skattskyldig stiftelse m.fl.

Datum: 2007-06-13

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 389521-07/111

1

      

Sammanfattning


 
Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 3-14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, kan inte spara kapitalförluster avseende delägarrätter i aktiefållan till följande år.

 

2

      

Bakgrund och frågeställning


 
En oinskränkt skattskyldig stiftelse avyttrar delägarrätt med förlust. Någon kapitalvinst har inte uppstått under året och kapitalförlusten kan inte heller utnyttjas på annat sätt. Förlusten sparas till följande år i aktiefållan.
 
Ett senare år övergår stiftelsen till att vara inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § IL. Förlusten kvarstår outnyttjad vid övergången.
 
En tid därefter återgår stiftelsen till oinskränkt skattskyldighet. Stiftelsen avyttrar då delägarrätt med vinst.
 
Fråga är om stiftelsen kan dra av den gamla kapitalförlusten mot kapitalvinsten när den under mellanliggande tid varit inskränkt skattskyldig.

 

3

      

Gällande rätt m.m.


 
Juridiska personers kapitalförluster på delägarrätter för vilka avdrag ska göras får dras av bara mot kapitalvinster på delägarrätter (aktiefållan). Avdrag kan även göras av annan juridisk person om koncernbidrag med avdragsrätt kan lämnas. En förlust som inte kan dras av behandlas följande beskattningsår som en ny kapitalförlust , 48 kap. 26 § IL.
 
Med delägarrätt avses enligt 48 kap. 2 § IL bl.a. aktie, andel i en ekonomisk förening och andel i en investeringsfond.
 
Juridiska personer är enligt huvudregeln skattskyldiga för alla inkomster, 6 kap. 3 och 4 §§ IL.
 
Stiftelse som omfattas av 7 kap. 3 § IL är inte skattskyldig för kapitalvinster och kapitalförluster (inskränkt skattskyldig stiftelse). Detsamma gäller för ideell förening och registrerat trossamfund som undantas skattskyldighet enligt 7 kap. 7 och 14 §§ IL.
 

4 Skatteverkets bedömning


 
Om en inskränkt skattskyldig stiftelse avyttrar en delägarrätt med förlust kan den inte dras av eftersom en sådan stiftelse inte är skattskyldig för kapitalvinster och kapitalförluster. Enligt Skatteverkets uppfattning kan kapitalförlusten inte sparas till följande år med stöd av 48 kap. 26 § IL då skattskyldighet för kapitalförluster saknas.
 
En inskränkt skattskyldig stiftelse kan därmed, enligt Skatteverkets uppfattning, inte heller spara en kapitalförlust som uppstått tidigare år och som då omfattats av aktiefållan. Detta följer av att en outnyttjad förlust i aktiefållan följande år ska behandlas som en ny förlust.
 
Avdragsmöjligheten för oinskränkt skattskyldig stiftelses kapitalförlust i aktiefållan upphör därför när stiftelsen övergår till inskränkt skattskyldighet och förlusten kan inte sparas till följande beskattningsår.
 
Detta ställningstagande gäller även ideella föreningar och registrerade trossamfund som är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 7 och 14 §§ IL.