Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag

Datum: 2007-09-24

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
131 550422-07/111

1   Sammanfattning


Ett handelsbolag behöver inte upprätta dokumentation avseende internprissättning om det har transaktioner med ett utländskt koncernföretag. Inte heller ett aktiebolag som är delägare i ett sådant handelsbolag behöver upprätta dokumentation avseende handelsbolagets transaktioner.

 

2   Bakgrund och frågeställning

I 19 kap.2 a§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, finns bestämmelser om dokumentationsskyldighet vid internprissättning. Fråga har ställts om dokumentation ska upprättas om ett handelsbolag ägs av ett aktiebolag och handelsbolaget har transaktioner med ett utländskt koncernföretag. Vem ska i så fall upprätta dokumentationen, handelsbolaget eller aktiebolaget?

 

3   Gällande rätt m.m.

Enligt 19 kap.2 a§ LSK ska den som är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet, i fråga om transaktioner med ett företag som är begränsat skattskyldigt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, upprätta skriftlig dokumentation avseende dessa transaktioner. Detta gäller dock bara om det finns en sådan ekonomisk intressegemenskap som anges i 14 kap. 20 § IL.

 

4   Skatteverkets bedömning

Av 19 kap.2 a§ LSK framgår att det bara är den som är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet som ska upprätta dokumentation avseende transaktioner med närstående företag. Handelsbolag är inte skattskyldiga för inkomst av näringsverksamhet och behöver därför inte upprätta dokumentation. Detta framgår också av avsnitt 3.4 i Skatteverkets meddelande SKV M 2007:4, som innehåller information om dokumentation av prissättning av transaktioner mellan företag i intressegemenskap.
 
Den ytterligare fråga som ställts är om delägaren, aktiebolaget, är skyldig att upprätta dokumentation avseende handelsbolagets transaktioner. Aktiebolaget är ju skattskyldigt för inkomsten.
 
Skatteverket anser inte att det föreligger någon skyldighet för aktiebolaget att upprätta dokumentation avseende handelsbolagets transaktioner. Aktiebolaget är visserligen skattskyldigt för sin andel av handelsbolagets resultat men handelsbolaget är en egen juridisk person och är den som civilrättligt bedriver verksamheten samt är part i transaktionen med det utländska företaget. Det underlag som ingår i dokumentationen kan bestå både av räkenskapsmaterial och deklarationsunderlag. Handelsbolaget är bokföringsskyldigt enligt 2 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078). Det är också handelsbolaget som ska lämna uppgifter till ledning för delägarnas taxeringar, 3 kap. 18 § LSK. Aktiebolaget kan därför inte anses ha någon skyldighet att upprätta dokumentationsunderlag eller sammanställa en dokumentation avseende handelsbolagets verksamhet.