Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Avräkning enligt 16 kap. 9 § SBL. - En åtgärd som skattskyldig kan begära omprövning av/överklaga?

Datum: 2007-11-01

Dnr/målnr/löpnr:
131 641944-07/111
  

1       Sammanfattning

Skatteverkets åtgärd att avräkna med stöd av 16 kap. 9 § SBL får sådan rättsverkan för den skattskyldige att denne har rätt att begära omprövning alternativt överklaga åtgärden.

 

2       Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur Skatteverket ska hantera eventuella invändningar från skattskyldig i samband med avstämning av skattekontot, när en avräkning med stöd av 16 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, skett mot tidigare restförda skatteskulder.

3       Gällande rätt m.m.

Skattekontot stäms av regelbundet (3 kap. 6 § SBL). Om det i samband med avstämning uppkommer ett periodöverskott på skattekontots SKV-del kommer detta överskott, med stöd av 16 kap. 9 § SBL, att sätta ned ett sedan tidigare restfört skattekontounderskott som finns bokfört på KFM-delen av kontot (restföringssaldot).
 
I förarbetena till SBL, prop. 1996/97:100, sägs på s. 321 att för att återbetalning ska kunna bli aktuell får kontot inte uppvisa något underskott från tidigare perioder. Avräkning kommer således, inom kontosystemet, att ske mot belopp som lämnats för indrivning. Endast ett eventuellt återstående överskott blir aktuellt för återbetalning med stöd av reglerna i 18 kap. 1 och 2 §§ SBL. I vissa fall kan det dock föreligga hinder mot återbetalning enligt vad som anges i 18 kap. 7 § SBL.

 

4       Skatteverkets bedömning

När en skattskyldig begär återbetalning av ett överskott på skattekontot ska verket pröva om förutsättningar finns att fatta beslut om återbetalning med stöd av 18 kap. 1 och 2 §§ SBL. Skattskyldig får med stöd av reglerna i 21 och 22 kap. SBL begära omprövning av alternativt överklaga Skatteverkets beslut i frågan.
 
Det förekommer dock att den skattskyldige, utan att begära återbetalning, ifrågasätter Skatteverkets rätt att vid avstämningen av skattekontot tillämpa avräkningsregeln i 16 kap. 9 § SBL. Ett exempel på en sådan situation är när ett periodöverskott kommit att avräknas mot ett restfört belopp som snart kommer att preskriberas, samtidigt som det finns en ny skatteskuld som ännu inte förfallit till betalning. För den skattskyldiges del vore det en fördel om periodöverskottet stod kvar på kontot (SKV-delen) och i stället avräknades mot den nya skatten. Fråga uppkommer då om skattskyldig kan få sådan avräkning prövad.
 
I 21 och 22 kap. SBL återfinns reglerna om omprövning respektive överklagande av Skatteverkets beslut fattade med stöd av SBL. Dessa regler är varken heltäckande eller uttömmande, vilket inte är unikt inom förvaltningsrätten. Praxis har därför kommit att spela en viktig och utfyllande roll för att bedöma vilka myndighetsbeslut som ska anses vara överklagbara. Av praxis går att utläsa att en förutsättning för överklagbarhet normalt anses vara att besluten har någon form av rättsverkan, negativ eller positiv, för den enskilde. Av praxis framgår emellertid att även myndighetsbeslut som saknar rättsverkningar är överklagbara nämligen om besluten på något sätt har faktiskt negativt påverkat någons personliga eller ekonomiska situation, se RÅ 2004 ref. 8 och RÅ 2007 ref. 7.

Den i detta dokument beskrivna situationen där skattskyldig ifrågasätter Skatteverkets rätt att tillämpa avräkningsregeln i 16 kap. 9 § SBL visar tydligt att verkets åtgärd att avräkna får rättsverkningar för den skattskyldige. Det är således Skatteverkets uppfattning att om en skattskyldig ifrågasätter verkets rätt att vid avstämningen av skattekontot tillämpa regeln i 16 kap. 9 § SBL, har denne rätt att föra talan mot beslutet genom att begära omprövning alternativt överklaga detsamma.