Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Lättnadsreglerna och övergångsbestämmelserna

Datum: 2007-12-03

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 677265-07/111
Tillämpningsinformation

1       Sammanfattning

Om ett onoterat företag under räkenskapsåret 2005 eller senare blir ägare till minst 10 procent av röst- eller kapitalandelarna i ett marknadsnoterat företag får det sparade lättnadsutrymme som ägaren till det onoterade företaget redovisade och förde vidare vid taxeringsåret 2006 utnyttjas mot såväl utdelningar som erhålls under beskattningsåren 2006 till och med 2010 som mot kapitalvinster under samma år.

 


2       Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit huruvida en skattskyldig som har ett sparat lättnadsutrymme vid utgången av taxeringsåret 2006 får utnyttja det vid 2007 till 2011 års taxeringar om företaget under dessa år förvärvat andelar som innebär att företaget äger aktier med en röst- eller kapitalandel på minst 10 procent i ett marknadsnoterat företag.
 

3       Gällande rätt m.m.


 
43 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innehöll bestämmelser om att utdelningar och kapitalvinster på andelar i viss utsträckning inte skulle tas upp.
 
I sin lydelse t.o.m. den 31 december 2005 hade 43 kap. 2 § följande lydelse.
 
Bestämmelserna tillämpas inte på utdelning från ett företag, om
1. företaget är marknadsnoterat,
2. företaget under det räkenskapsår som beslutet om utdelning avser eller under något av de fyra föregående räkenskapsåren, direkt eller genom dotterföretag, ägt aktier med en röst- eller kapitalandel på tio procent eller mer i ett svenskt marknadsnoterat aktiebolag eller en marknadsnoterad utländsk juridisk person, eller
3. företaget är ett privatbostadsföretag.
 
I 43 kap. 6 § IL reglerades att om utdelningen understeg lättnadsbeloppet skulle skillnaden (sparat lättnadsutrymme) föras vidare till nästa beskattningsår. På motsvarande sätt skulle, om utdelning inte erhållits, hela lättnadsbeloppet, beräknat vid beskattningsårets utgång, föras vidare till nästa beskattningsår. Om utdelning inte lämnats skulle dessutom, vid prövningen om förutsättningarna i 2 § första stycket är uppfyllda, i stället för vad som sägs där om räkenskapsår som beslutet om utdelningen avser, gälla det räkenskapsår som har avslutats närmast före ingången av den skattskyldiges beskattningsår.
 
43 kap. IL upphörde att gälla genom lag (2005:1136) som har trätt i kraft den 1 januari 2006. Av övergångsbestämmelserna p. 3 till nämnda lag framgår bl.a. följande.
 
Om det vid utgången av år 2005 finns sparat lättnadsutrymme enligt den upphävda 43 kap. 6 § får detta föras över till kommande beskattningsår och utnyttjas under beskattningsåren 2006‑2010 i inkomstslaget kapital enligt vad som anges i denna punkt. Dessa beskattningsår skall utdelning tas upp bara till den del den överstiger sparat lättnadsutrymme. Om utdelningen understiger sparat lättnadsutrymme, skall skillnaden föras vidare som sparat lättnadsutrymme till nästa beskattningsår.

 

4       Skatteverkets bedömning


 
Bakgrunden till att bestämmelsen i 43 kap. 2 § första stycket p. 2 IL infördes var följande. Om ett företag äger minst 10 % av rösterna i ett marknadsnoterat aktiebolag är den utdelning bolaget lyfter skattefri. Då ansågs det inte motiverat att en sådan skattefri utdelning i viss mån i sin tur delvis skulle kunna delas ut skattefritt till en fysisk person som var ägare till det bolag som mottog den skattefria utdelningen. Man skulle som fysisk person således inte kunna undslippa skatt på utdelning i marknadsnoterade bolag genom att lägga sitt innehav av dessa aktier i ett onoterat företag (prop. 1996/97:45 s. 32‑33).

 


4.1      De marknadsnoterade andelarna har anskaffats efter 2005‑12‑31


 
Från och med den 1 januari 2006 gäller inte 43 kap. IL längre. I förarbetena till den ändrade lagstiftningen (prop. 2005/06:40) har man inte berört ovannämnda fråga. Av övergångsbestämmelse p. 3 till SFS 2005:1136 ges inga undantag från att sparat lättnadsutrymme inte längre skulle få utnyttjas mot framtida erhållna utdelningar. Inte heller någon annan punkt i övergångsbestämmelserna anger att sparat lättnadsutrymme inte skulle få utnyttjas mot erhållen utdelning.
 
Enligt Skatteverkets uppfattning kommer därför ett sådant sparat lättnadsutrymme att kunna utnyttjas under taxeringsåren 2007 till och med 2011 även i fall då företaget under dessa år blivit ägare av andelar som uppgår till minst 10 procent av rösterna eller kapitalet i ett marknadsnoterat företag.

 


4.2      De marknadsnoterade andelarna har anskaffats före 2006


 
Exempel 1
Om företaget, med räkenskapsår 050101-051231, blev ägare till nämnda andelar redan under räkenskapsåret 2005 hade den skattskyldige, om 43 kap. IL alltjämt hade gällt, inte kunnat utnyttja något sparat lättnadsutrymme vid 2007 års taxering. Detta eftersom företaget under det räkenskapsår som beslutet om utdelning avsåg ägt aktier med en röst- eller kapitalandel på minst 10 procent i ett marknadsnoterat aktiebolag och således hade inte längre ägaren till företaget rätt att beräkna lättnadsbelopp eller sparat lättnadsutrymme. Med "räkenskapsår som beslutet om utdelning avser" menas nämligen i detta fall 2005 eftersom den utdelning som lyfts 2006 (taxeringsåret 2007) avsåg vinstmedel från räkenskapsåret 2005. Motsvarande hade även gällt om någon utdelning inte lyfts under 2006, vilket reglerades i 43 kap. 6 § andra stycket IL.
 
Eftersom 43 kap. IL upphörde att gälla efter den 31 december 2005 innebär det, enligt Skatteverkets uppfattning, att inget hindrade den skattskyldige från att vid 2006 års taxering föra vidare ett sparat lättnadsutrymme i ovannämnda fall. Det innebär vidare att eftersom den skattskyldige vid utgången av 2005 hade ett sparat lättnadsutrymme får detta utnyttjas utan begränsningar under taxeringsåren 2007 till och med 2011.
 
Att det sparade lättnadsutrymmet även får utnyttjas mot kapitalvinst vid avyttring av det onoterade företaget framgår av ovannämnda övergångsbestämmelser.
 
Hade däremot andelarna i det marknadsnoterade företaget anskaffats 2004 eller tidigare hade det inte funnits något sparat lättnadsutrymme att utnyttja vid 2006 års taxering. Det sparade lättnadsutrymmet från taxeringsåret 2005 hade fallit bort eftersom det sparade lättnadsutrymmet utgjorde del av lättnadsbeloppet och något lättnadsbelopp fick inte  beräknas för taxeringsåret 2006. Någon "tröghetsregel" med innebörd att sparat lättnadsutrymme skulle få utnyttjas under en viss tid efter det att företaget blivit ägare till nämnda andelar i det marknadsnoterade företaget fanns inte.
 
Exempel 2
Om fåmansföretaget i stället haft ett brutet räkenskapsår blir frågan om ett lättnadsbelopp fick beräknas vid 2006 års taxering beroende av när andelarna i det marknadsnoterade företaget förvärvats respektive när utdelningstillfället var. Med utdelningstillfället avses den tidpunkt då utdelningen beslutas eller vid den senare tidpunkt då utdelningen anses tillgänglig för lyftning om denna tidpunkt inte sammanfaller med tidpunkten för beslutet.
 
Om räkenskapsåret var 040701-050630 och förvärvet av de marknadsnoterade andelarna skedde efter 040630 beräknades sparat lättnadsutrymme vid 2006 års taxering under förutsättning att beslut om utdelning för räkenskapsåret i fråga inte fattades eller fattades först under 2006, varför sparat lättnadsutrymme då kan finnas för taxeringsåren 2007‑2011. Förvärvades andelarna före 040701 beräknades över huvud taget inget lättnadsbelopp taxeringsåret 2006.
 
Om å andra sidan andelarna i det marknadsnoterade företaget förvärvades t.ex. 050530 och utdelning beslutades i oktober 2005 avseende räkenskapsåret 040701‑050630 hade heller inget lättnadsutrymme och därmed inte heller något sparat lättnadsutrymme fått beräknas taxeringsåret 2006.