Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets tillämpningsinformation 2007

Tillämpningsinformation: Styrsignal 2007-12-03 om "Lättnadsreglerna och övergångsbestämmelserna"

Dnr/målnr/löpnr:
131 580571-08/111 
Se dnr 131 677265-07/111

I ovannämnda styrsignal beskrivs bl.a. hur sparat lättnadsutrymme ska behandlas i det fall ett onoterat företag kommer att äga andelar med en röst- eller kapitalandel på tio procent eller mer i ett marknadsnoterat företag.

I styrsignalen anges bl.a. att om ett onoterat företag anskaffat andelarna i det marknadsnoterade företaget 2004 eller tidigare hade det inte funnits något sparat lättnadsutrymme vid 2006 års taxering och det sparade lättnadsutrymmet från taxeringsåret 2005 hade då fallit bort.

I Skatteverkets Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering, del 1 sid. 532 anges att det sparade lättnadsutrymmet som andelsägaren har vid tidpunkten då andelen upphör att vara lättnadskvalificerad får sparas. Det kan senare, utan tidsbegränsning, utnyttjas för att undanta kapitalvinst från beskattning vid en framtida avyttring av andelen. Detta sparade lättnadsutrymme kan däremot inte användas för att undanta utdelning från skatteplikt.

Skrivningen i Handledningen strider mot vad som anges i styrsignalen.

Det förändrade synsättet kan skapa olägenheter för skattskyldiga som agerat utifrån Skatteverkets tidigare ståndpunkt. Vid kontroll bör åtgärder som föranleds av nämnda styrsignal vara framåtsyftande. Styrsignalen ska därför, i denna del, inte tillämpas vid taxeringsåren 2008-2009. Sparat lättnadsutrymme bör för dessa år kunna utnyttjas mot kapitalvinst. Däremot bör det sparade lättnadsutrymmet i dessa fall inte få utnyttjas mot utdelning.