Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Lagen om skatt på energi, fossilt kol i hushållsavfall utgör ett separat bränsle

Datum: 2008-04-22

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 243091-08/111

1       Sammanfattning

Det fossila kolet i visst hushållsavfall ska vid förbrukning för uppvärmning, enligt Skatteverkets uppfattning, betraktas som ett separat bränsle i förhållande till den skattefria delen av hushållsavfallet vid tillämpning av lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

 

2       Bakgrund och frågeställning


 
Vid fördelning av bränsleåtgången mellan produktion av ånga som tappats av före turbinen respektive produktion av ånga som letts till turbinen har Skatteverket tidigare redovisat uppfattningen att de skattepliktiga bränslena i första hand får anses ha åtgått för produktion av sådan ånga som letts till turbinen (se Skatteverkets skrivelse den 15 april 2005, dnr. 130 217116‑05/111).
 
Fråga har nu uppkommit om hur fördelningen ska göras när allt eller en del av bränslet som förbrukas utgörs av hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken. Eftersom det fossila kolinnehållet schablonmässigt ska fastställas till 12,6 viktprocent av hushållsavfallet uppstår frågan om fördelningen ska göras utifrån hushållsavfallet som helhet eller separat för den schablonmässigt fastställda mängden fossilt kol.

 

3       Gällande rätt m.m.


 
Hushållsavfall var tidigare ett skattefritt bränsle. Den 1 juli 2006 infördes skatteplikt för fossilt kol i visst hushållsavfall om avfallet förbrukas för uppvärmning.
 
Enligt 2 kap.4 a § första stycket LSE ska energiskatt och koldioxidskatt betalas även för fossilt kol i hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken, om avfallet förbrukas för uppvärmning. Detsamma gäller fossilt kol i därmed jämförligt hushållsavfall som förts in till Sverige från ett annat land.
 
Enligt andra stycket samma paragraf ska mängden fossilt kol anses utgöra 12,6 viktprocent av hushållsavfallet.
 
I prop. 2005/06:125 uttalas på s. 41 följande.
 
"Ingen av de mätmetoder för fossilt kol som utredningen anger är standardiserad eller på annat vis vedertagen. Det finns också en omfattande remisskritik mot de föreslagna metoderna. Behovet av standardiserade mätmetoder understryks av att den skattskyldige vid lämnandet av en oriktig uppgift kan göra sig skyldig till skattebrott eller bli föremål för skattetillägg. Det får inte råda någon oklarhet om hur skatten skall beräknas. Regeringen konstaterar att det i dag saknas tillfredsställande metoder för att i beskattningssyfte mäta fossilt kol i avfall."
 
I samma prop. anges på s. 47 att en schablon är nödvändig, avseende avfallets innehåll av fossilt kol, för att undvika mätproblem.
 
Vidare uttalas på s. 52 följande.
 
"Av hänsyn till den allmänna uppbyggnaden av energiskattesystemet bör dock den fossila delen av visst hushållsavfall söka jämställas med andra skattepliktiga bränslen. Detta innebär att olika bestämmelser i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) formellt, men såvitt kan bedömas endast i praktiken undantagsvis, görs tillämpliga också för fossilt kol i visst hushållsavfall. Genom att fossilt kol i visst hushållsavfall görs skattepliktigt följer automatiskt att en följd bestämmelser blir tillämpliga vid beskattningen av detta bränsle."

 

4       Skatteverkets bedömning


 
Införandet av 2 kap.4 a § LSE innebar att ytterligare en skattepliktig produkt lades till den existerande energibeskattningen enligt LSE. I förarbetena uttalades att det var den fossila delen av hushållsavfallet som skulle jämställas med andra skattepliktiga bränslen. För att undvika mätproblem avseende avfallets innehåll av fossilt kol infördes en bestämmelse om att hushållsavfallets innehåll av fossilt kol ska fastställas schablonmässigt till 12,6 viktprocent av det aktuella hushållsavfallet.
 
Utgångspunkten för beskattning av hushållsavfall är att det endast är det fossila kolinnehållet som är skattepliktigt. Hushållsavfall består således av två delar, en skattefri del (87,4 viktprocent) och en, vid förbrukning för uppvärmning, skattepliktig del (12,6 viktprocent).
 
När hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken förbrukas för uppvärmning ska, enligt Skatteverkets uppfattning, det fossila kolet betraktas som ett separat bränsle i förhållande till den skattefria delen av hushållsavfallet vid tillämpning av LSE. Den resterande delen av hushållsavfallet utgör även efter den 1 juli 2006 skattefritt bränsle.