Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Förenklat årsbokslut och insatsemission i ekonomisk förening

Datum: 2008-06-04

Område: Inkomstskatt - Näring, Redovisning

Dnr/målnr/löpnr:
131 328967-08/111
OBS! Detta ställningstagande har fått begränsad giltighet. Se Skatteverkets ställningstagande 2010-03-04, dnr 131 149871-10/111.

1       Sammanfattning


 
Det är Skatteverkets bedömning att reglerna i BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, innebär att en insatsemission i en ekonomisk förening inte ska öka det bokförda värdet på andelen i föreningen. Upplysning ska dock lämnas om tillgodofört belopp.
 
Någon beskattning sker inte det beskattningsår då belopp överförs till medlemsinsatserna genom insatsemission. Beskattning sker i stället när medlemmen avyttrar andelen.

En medlem som avgår ur en ekonomisk förening anses ha avyttrat andelen.
 
Insatsemissionen ska inte tas upp som tillgång och inte heller påverka beräkningen av kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfonder.

 

2       Bakgrund och frågeställning


 
En enskild näringsidkare, som upprättar förenklat årsbokslut, innehar andel i en kooperativ förening. Innehavet har sin grund i näringsverksamheten. Föreningen har genomfört en insatsemission, dvs. överfört fritt eget kapital till medlemsinsatser. Fråga har uppkommit om hur en insatsemission ska bokföras i det förenklade årsbokslutet och vad som gäller vid beskattningen.

 

3       Gällande rätt m.m.


 

3.1      Redovisningen


 
En ekonomisk förening får överföra belopp, som kan bli föremål för vinstutdelning, till medlemsinsatserna genom s.k. insatsemission (10 kap. 2 a § lag om ekonomiska föreningar).
 
Fysiska personer som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen ska tillämpa Bokföringsnämndens Vägledning med BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.
 
Av punkt 3.7 i BFNAR 2006:1 framgår att vissa tillgångar som ägs av företagaren ska bokföras om de räknas som tillgångar i företaget enligt 13 kap. 7 § inkomstskattelagen, IL.
 
I kommentaren till punkt 3.7 anges att skattebestämmelserna i 13 kap. 7 § IL begränsar vilka tillgångar som får bokföras i företaget. För att inte skapa svårigheter anges att skattereglerna och redovisningsreglerna på detta område bör överensstämma helt. Andelarna i en kooperativ förening måste betingas av näringsverksamheten.
 
Punkt 6.41 — 6.44 behandlar balansposten övriga anläggningstillgångar. I punkt 6.41 anges att enligt punkt 3.7 får endast andelar i kooperativa föreningar och andelar i fastighetsbolag som skattemässigt är lagertillgångar tas upp som övriga anläggningstillgångar i balansräkningen. En "övrig anläggningstillgång" ska tas upp till det värde som anges i den handling som legat till grund för anskaffningen (punkt 6.42). "Övriga anläggningstillgångar" ska inte skrivas av, men ska skrivas ned om de är klart övervärderade (punkt 6.43).
 
Kapitel 8 i BFNAR 2006:1 behandlar upplysningar om obeskattade reserver. Företaget ska bl.a. upplysa om summan av skogs- och upphovsmannakonto, insatsemissioner samt avbetalningsplan på skog.
 

3.2      Beskattningen


 
Av 13 kap. 7 § IL framgår att som tillgångar i näringsverksamheten för enskilda näringsidkare räknas andelar i kooperativa föreningar förutsatt att innehavet av andelarna betingas av näringsverksamheten.

I 14 kap. IL finns bestämmelser om beskattningstidpunkten vid beräkning av resultatet av näringsverksamhet. Enligt 2 §3 st . ska en enskild näringsidkare, som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen, vid beräkningen av resultatet ta upp inkomster som intäkt och dra av utgifter som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag, även om detta strider mot bokföringsmässiga grunder.

Av 14 kap. 9 § IL framgår att bestämmelser om beskattningstidpunkten för kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44 kap. 26-32 §§.

Av 25 kap. 3 § IL framgår att med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet avses vinst och förlust vid avyttring av kapitaltillgångar. Med sådana tillgångar avses andra tillgångar i näringsverksamheten än lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar samt inventarier och patent och andra sådana rättigheter som räknas upp i 18 kap. 1 § andra st. 1, även om de inte förvärvats från någon annan.

Enligt 44 kap. 26 § IL ska kapitalvinster tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras. Kapitalförluster ska dock inte dras av som kostnad förrän det beskattningsår då förlusten är definitiv.

Enligt 44 kap. 5 § IL ska en medlem som avgår ur en ekonomisk förening anses ha avyttrat andelen.

Av 24 kap. 2 § IL och 42 kap.21 a§ IL framgår att belopp som överförs till medlemsinsatserna vid insatsemission enligt lagen om ekonomiska föreningar inte ska behandlas som utdelning vid beskattningen.

Vid beräkning av kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfonder ska andelar i en ekonomisk förening tas upp till det skattemässiga värdet (33 kap. 12 § respektive 34 kap. 7 § IL). Med skattemässigt värde på kapitaltillgångar avses det omkostnadsbelopp som skulle ha använts om tillgången hade avyttrats (2 kap. 32 § IL).

Vad som gäller vid beskattningen har även behandlats i Skatteverkets ställningstagande 2006-10-11 (dnr 131 602904-06/111) Insatsemission och underlag för räntefördelning respektive expansionsfond.

4       Skatteverkets bedömning


 
Enligt BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, ska andelar i kooperativa föreningar bokföras som tillgång i företaget om innehavet är betingat av näringsverksamheten. En sådan tillgång ska enligt punkt 6.42 tas upp till anskaffningsvärdet. Tillgången ska skrivas ned om den är klart övervärderad.
 
Skatteverkets tolkning av reglerna i BFNAR 2006:1 avseende andelar i kooperativa föreningar är att en sådan tillgång inte får redovisas till ett högre värde än anskaffningsvärdet. Det innebär att det belopp som tillgodoförs medlemmens insatskapital genom en insatsemission inte får öka andelens värde i det förenklade årsbokslutet. Upplysning om beloppet ska dock lämnas i enlighet med kapitel 8 i BFNAR 2006:1.
 
Någon beskattning sker inte det beskattningsår då belopp överförs till medlemsinsatserna genom insatsemission (42 kap.21 a § IL). Beskattning sker i enlighet med bestämmelserna för kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap. IL och redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet när den enskilde näringsidkaren avyttrar andelen, genom att emissionen inte ökar anskaffningsutgiften för andelen.
 
Belopp som överförs till medlemsinsatserna vid insatsemission ska inte tas upp som tillgång i det förenklade årsbokslutet och inte heller tas med vid beräkningen av kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfonder.