Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Får betalningssäkring ske av belopp som fastställts enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen?

Datum: 2008-12-15

Område: Skattebetalning

Dnr/målnr/löpnr:
131 755756-08/111

1       Sammanfattning

Belopp som fastställts enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen får betalningssäkras.

 

2       Bakgrund och frågeställning

Fr.o.m. den 1 januari 2008 är den, som i en faktura eller liknande handling felaktigt betecknar ett belopp som mervärdesskatt, betalningsskyldig för beloppet. Fråga har uppkommit om ett sådant belopp, som inte utgör mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, men väl likställs med skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483), SBL, får betalningssäkras.

 

3       Gällande rätt m.m.


 
Av 1 § lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter (1978:880), BtSL, framgår att gäldenärs egendom får tas i anspråk för att säkerställa betalning av fordran på skatt. Vilka fordringar som kan bli föremål för betalningssäkring följer av 2 § samma lag. Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket ML utgör belopp som i en faktura eller liknande handling felaktigt betecknats som mervärdesskatt, inte skatt. Sådant belopp likställs dock med skatt enligt 1 kap. 4 § andra stycket 3 SBL. Att sistnämnda lag gäller också vid betalning av sådant belopp framgår av 1 kap. 1 § första stycket 5 SBL.
 
 

4       Skatteverkets bedömning


 
Av föregående avsnitt framgår att betalningssäkring får ske för att säkerställa betalning av fordran på skatt och att belopp som i en faktura eller liknande handling felaktigt betecknats som mervärdesskatt inte utgör skatt enligt ML, men väl likställs med skatt enligt SBL.
 
Sådan betalning av skattefordran varom stadgas i 1 § BtSL regleras inte i ML utan i SBL, närmare bestämt i dess 1 kap. 1 § som föreskriver att den lagen gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av skatt, inklusive sådant belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket ML (första stycket 5). Eftersom betalningssäkring får ske för betalning av skattefordran och sådan betalning regleras i SBL, enligt vilken lag förenämnda "ickemoms" utgör skatt, torde hinder inte föreligga för betalnings-säkring av sådant belopp.
 
För denna tolkning talar också det förhållandet att 2 § BtSL, som närmare specificerar för vilka fordringar den lagen får användas, inte innehåller några begränsningar vad gäller vilka skatter som får betalningssäkras, utan synes lagen tillämplig på allt som i någon annan adekvat lag betecknas som skatt. I detta sammanhang får SBL, som inte bara likställer "ickemoms" med skatt utan också, vilket framhållits ovan, gäller vid betalning av sådant belopp, anses som en adekvat lag.