På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Får betalningssäkring ske av belopp som fastställts enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen?

Datum: 2008-12-15

Område: Skattebetalning

Dnr/målnr/löpnr:
131 755756-08/111

1       Sammanfattning

Belopp som fastställts enligt 1 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen får betalningssäkras.

 

2       Bakgrund och frågeställning

Fr.o.m. den 1 januari 2008 är den, som i en faktura eller liknande handling felaktigt betecknar ett belopp som mervärdesskatt, betalningsskyldig för beloppet. Fråga har uppkommit om ett sådant belopp, som inte utgör mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, men väl likställs med skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483), SBL, får betalningssäkras.

 

3       Gällande rätt m.m.


 
Av 1 § lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter (1978:880), BtSL, framgår att gäldenärs egendom får tas i anspråk för att säkerställa betalning av fordran på skatt. Vilka fordringar som kan bli föremål för betalningssäkring följer av 2 § samma lag. Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket ML utgör belopp som i en faktura eller liknande handling felaktigt betecknats som mervärdesskatt, inte skatt. Sådant belopp likställs dock med skatt enligt 1 kap. 4 § andra stycket 3 SBL. Att sistnämnda lag gäller också vid betalning av sådant belopp framgår av 1 kap. 1 § första stycket 5 SBL.
 
 

4       Skatteverkets bedömning


 
Av föregående avsnitt framgår att betalningssäkring får ske för att säkerställa betalning av fordran på skatt och att belopp som i en faktura eller liknande handling felaktigt betecknats som mervärdesskatt inte utgör skatt enligt ML, men väl likställs med skatt enligt SBL.
 
Sådan betalning av skattefordran varom stadgas i 1 § BtSL regleras inte i ML utan i SBL, närmare bestämt i dess 1 kap. 1 § som föreskriver att den lagen gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av skatt, inklusive sådant belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket ML (första stycket 5). Eftersom betalningssäkring får ske för betalning av skattefordran och sådan betalning regleras i SBL, enligt vilken lag förenämnda "ickemoms" utgör skatt, torde hinder inte föreligga för betalnings-säkring av sådant belopp.
 
För denna tolkning talar också det förhållandet att 2 § BtSL, som närmare specificerar för vilka fordringar den lagen får användas, inte innehåller några begränsningar vad gäller vilka skatter som får betalningssäkras, utan synes lagen tillämplig på allt som i någon annan adekvat lag betecknas som skatt. I detta sammanhang får SBL, som inte bara likställer "ickemoms" med skatt utan också, vilket framhållits ovan, gäller vid betalning av sådant belopp, anses som en adekvat lag.