Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets skrivelse från 2007-12-14 om beräkning av gränsbelopp vid utdelning efter fond- eller nyemission, dnr 131 735141-07/111, upphör att gälla från och med 2009-01-01

Datum: 2009-02-20

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 197982-09/111
Bestämmelsen i 57 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1299), IL, har ändrats (prop. 2008/09:40, SFS 2008:1343). I paragrafens tredje stycke anges numera att årets gränsbelopp beräknas vid beskattningsårets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid denna tidpunkt. Årets gränsbelopp får således bara beräknas för andelar som ägts den 1 januari beskattningsåret. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering. 
 
Skrivelsen från den 14 december 2007 ska därför upphöra att gälla från och med den 1 januari 2009. För tid före den 1 januari 2009 gäller skrivelsen fortfarande.