Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets tillämpningsinformation

Tillämpningsinformation för Skatteverket: Styrsignal 2009-03-05 om " Underlag för schablonintäkt då investeringsfond är part i vissa options-, termins- eller blankningstransaktioner" under punkt 4.2.2
  
Datum 2009-03-05
Dnr 131 218848-09/111 (Styrsignal)
Dnr 131 264828-09/111 (Tillämpningsinformation)
 
Vid beräkning av underlaget för schablonintäkt i investeringsfond ska hänsyn tas till såväl negativa som positiva värden i options- och terminskontrakt med aktier och aktieindex som underliggande tillgång. Skuld avseende blankad (inlånad) aktie ska inte ingå i underlaget. Blankad (inlånad) aktie samt fordran på utlånad aktie ska däremot ingå i underlaget.     

Vid kontroll bör Skatteverkets åtgärder, som föranleds av punkt 4.2.2 i nämnda styrsignal, vara framåtsyftande. Beslut på initiativ av verket avseende skuld vid blankning ska därför tillämpas först från och med 2010 års taxering. Övriga delar av styrsignalen ska tillämpas även för tidigare taxeringsår.