Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets skrivelse från 2007-10-22 om hur det lönebaserade utrymmet beräknas när det genomförts en emission under beskattningsåret, dnr 131 631854-07/111, upphör att gälla från och med 2009-01-01

Datum: 2009-03-17

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 274856-09/111
Bestämmelsen i 57 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har ändrats (prop. 2008/09:40, SFS 2008:1343). I paragrafens tredje stycke anges numera att årets gränsbelopp beräknas vid beskattningsårets ingång och tillgodoräknas den som äger andelen vid denna tidpunkt. Årets gränsbelopp får således bara beräknas för andelar som ägts den 1 januari beskattningsåret. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.
 
Skrivelsen från den 22 oktober 2007 ska därför upphöra att gälla från och med den 1 januari 2009. För tid före den 1 januari 2009 gäller dock skrivelsen fortfarande.

Skatteverkets skrivelse från den 22 oktober 2007