Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstagande 2005-09-12 ”Skattemässig behandling av ett bolags kostnad för utvärdering av uppköpserbjudande, s.k. fairness opinion” återkallas

Datum: 2009-04-14

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 347283-09/111
Regeringsrätten har den 27 mars 2009 i fyra mål prövat frågan om ett börsnoterat aktiebolag har rätt till avdrag för konsultkostnader för att utvärdera ett uppköpserbjudande på bolaget (609-06, 3240-06, 7053-06 och 7056-06)
 
Regeringsrätten konstaterar att de i målen aktuella kostnaderna avser tjänster som respektive bolag köpt för att styrelsen skulle kunna fullgöra sin skyldighet enligt noteringsavtalet med börsen att offentliggöra sin uppfattning om det uppköpserbjudande som lämnats till aktieägarna och innehavare av teckningsoptioner i det bolag som är föremål för uppköpserbjudande. Styrelsens skyldighet i detta hänseende är i första hand motiverad av att aktieägarna och optionsinnehavarna ska få ett fullgott underlag för att kunna ta ställning till erbjudandet. Regeringsrätten uttalar att tjänsterna såtillvida kan sägas ha syftet att ta till vara dessas intressen och inte bolagets. Kostnaderna har emellertid uppkommit som en direkt följd av bolagets börsnotering och får därmed anses utgöra avdragsgilla förvaltningskostnader. De är därför avdragsgilla.
 
I anledning av Regeringsrättens domar återkallar Skatteverket sitt ovan angivna ställningstagande, dnr 131 488135-05/111.

Länk till Regeringsrättens dom den 27 mars 7056-06.