Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Alkolås som extrautrustning vid bilförmån

Datum: 2004-10-18

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
130 539001-04/113
Tillämpningsinformation

1 Sammanfattning

Alkolås är sådan extrautrustning som ska beaktas vid beräkning av bilförmånsvärde om det inte redan ingår i nybilspriset.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om alkolås är sådan extrautrustning som kan tillhandahållas av arbetsgivaren utan att bilförmånsvärdet höjs, antingen därför att utrustningen ska anses betingad av sjukdom eller därför att det ligger i arbetsgivarens intresse att utrusta bilen med ett alkolås.

I prop. 2003/04:160 aviserar regeringen att möjligheterna bör utredas att i en framtid införa krav på alkolås i alla nya bilar i Sverige.

3 Gällande rätt m.m.

Vid beräkning av förmånsvärde ska enligt 61 kap. 8 § inkomstskattelagen läggas anskaffningskostnaden för all extrautrustning, dvs. anskaffningskostnaden för utrustning som inte ingår i det nybilspris som fastställts av Skatteverket.

Enligt prop. 1986/87:46 s. 17 ska anordning som betingas av sjukdom eller handikapp hos förmånstagaren inte påverka förmånsvärdet. Även viss utrustning som är anskaffad endast för tjänstebruk, såsom elektronisk körjournal, kan ligga utanför förmånsvärdet.

I allmänna råd (RSV 2003:29) anges exempel på extrautrustning som ska beaktas vid förmånsvärderingen om inte utrustningen redan ingår i nybilspriset för bilmodellen (Se RSV M 2003:17 med information om värdering av fri och delvis fri bil avsnitt 3.2).

4 Skatteverkets bedömning

Bilförmånsreglerna syftar till att förmånsvärdet för en bil ska motsvara vad det skulle kosta att privat ha en likadan bil utrustad på motsvarande sätt, såvida inte utrustningen är av det slaget som bör undantas. Denna grundprincip gäller även om extrautrustningen är obligatorisk.

Ett alkolås kan vara till nytta för alla bilförare, och inte bara för den som har alkoholproblem. Vidare kan utrustningen vara av intresse både i tjänsten och privat. Det finns därför inte skäl att undanta anskaffningskostnaden för alkolåset vid beräkning av bilförmånsvärde.

På bilmodeller som säljs med alkolås kommer anskaffningskostnaden för detta att ingå i nybilspriset för bilmodellen. I de fall alkolås utgör tillval till förmånsbilen, bör anskaffningskostnaden läggas till nybilspriset.

Alkolås kommer att tas in som exempel på extrautrustning i nästa utgåva av allmänna råd om värdering av fri och delvis fri bil.