Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden 2004

Här hittar du ställningstaganden om skatter, folkbokföring, bouppteckning, fastighetstaxering m.m. som Skatteverket publicerat under tidigare år. Här finns både ställningstaganden som fortfarande gäller och sådana som inte gäller längre.
 • 2004-12-23 | 130 706133-04/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Grundavdrag m.m. vid självständigt bedriven näringsverksamhet utomlands

 • 2004-12-21 | 130 701150-04/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Försäljning av fastighets- och byggnadstillbehör från privatbostadsfastighet

 • 2004-12-21 | 130 718673-04/111 | Inkomstskatt - Näring
  Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej

 • 2004-12-20 | 130 730340-04/111 | Bouppteckningar, arv och gåva
  Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004

 • 2004-12-20 | 130 732169-04/111 | Fastighetstaxering
  Byggnad på ofri grund på lantbruksfastighet

 • 2004-12-17 | 130 730617-04/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal

 • 2004-12-17 | 130 704433-04/111 | Inkomstskatt - Näring
  Beloppsspärr och ackord vid underskott

 • 2004-12-16 | 130 701154-04/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Uppskov med kapitalvinst av bostad vid förvärv av ersättningsbostad inom EU

 • 2004-12-08 | 130 657552-04/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Nedsättning av avkastningsskatt

 • 2004-12-08 | 130 711556-04/111 | Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid underlåtet skatteavdrag

 • 2004-12-07 | 130 673214-04/111 | Punktskatt
  Lotteriskatt, spelområde

 • 2004-12-06 | 130 696051-04/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Skattefri lånedator till anställda

 • 2004-12-03 | 130-692084-04/111 | Inkomstskatt - Näring
  SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring

 • 2004-12-02 | 130 657566-04/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs

 • 2004-12-01 | 130 684115-04/111 | Inkomstskatt - Näring
  Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning

 • 2004-11-29 | 130 657557-04/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Skattefritt logi enligt SINK-lagen

 • 2004-11-29 | 130 682054-04/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet

 • 2004-11-29 | 130 683020-04/111 | Inkomstskatt - Näring
  Är kostnad för osåld andel i tipssystem/bolagsspel avdragsgill i enskild näringsverksamhet för spelombud?

 • 2004-11-23 | 130 668318-04/111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Avyttring av kapitalförsäkring och den s.k. kvittningsfållan

 • 2004-11-22 | 130 584332-04/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Frågan om ett beskattningsår i enskild näringsverksamhet kan förlängas i efterhand

 • 2004-11-19 | 130 665980-04/111 | Bouppteckningar, arv och gåva
  Kallelser till och godkännande av bouppteckning

 • 2004-11-16 | 130 596346-04/11 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Fastighetsägares redovisning av värdet av nyttjanderättshavares förbättringskostnader

 • 2004-11-12 | 130 647824-04/111 | Inkomstskatt - Näring
  Beräkning av lättnadsbelopp vid indirekt innehav av tidigare marknadsnoterade andelar

 • 2004-11-09 | 130 640101-04/111 | Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst
  Inkomst av fiske

 • 2004-11-08 | 130 624867-04/111 | Arbetsgivarområdet
  Särskild löneskatt på avsättning till vinstandelsstiftelse

 • 2004-11-03 | 130 586061-04/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Verkligt värde på inventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning

 • 2004-11-03 | 130 638479-04/111 | Överenskommelser om företrädaransvar - avtalets gränser

 • 2004-11-03 | 130 638476-04/111 | Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen

 • 2004-11-01 | 130 615665-04/111 | Fastighetstaxering
  Företagshälsovård

 • 2004-10-29 | 130 610681-04/111 | Företrädaransvar - relevant ansvarstidpunkt vid omprövningsbeslut

 • 2004-10-27 | 130 614124-04/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Förmånsbeskattning av träningsskor

 • 2004-10-27 | 130 596337-04/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Vinstavräkningstidpunkt av pågående arbete (byggnadsentreprenad) till fast pris

 • 2004-10-25 | 130 599103-04/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Avdrag för logiutgifter under hemresor

 • 2004-10-25 | 130 610360-04/111 | Sekretess, IT-rätt och PuL
  Sekretess för namnteckning i deklaration

 • 2004-10-21 | 130 596585-04/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Beskattning och pensionsgrundande inkomst för socialförsäkringsersättning från annat EES-land – i detta fall födselpeng från Norge

 • 2004-10-21 | 130 615327-04/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Framskjuten beskattning och schablonmetoden i inkomstslaget kapital

 • 2004-10-21 | 130 614137-04/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Ansvarsförsäkring - skattepliktig förmån?

 • 2004-10-18 | 130 567767-04/113 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Halvdagstraktemente efter tre månader?

 • 2004-10-18 | 130 539010-04/113 | Inkomstskatt - Tjänst
  Arbetsresor med större bil p.g.a. skrymmande last

 • 2004-10-18 | 130 539001-04/113 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Alkolås som extrautrustning vid bilförmån

 • 2004-10-18 | 130 538987-04/113 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Tillfälligt arbete vid långvariga byggprojekt

 • 2004-10-18 | 130 604256-04/111 | Arbetsgivarområdet
  Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?

 • 2004-10-15 | 130 584347-04/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Frågan om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning får användas samtidigt

 • 2004-10-15 | 130 597688-04/111 | Inkomstskatt - Näring
  Avdrag för kapitalförlust på vissa fordringar

 • 2004-10-15 | 130 596623-04/111 | Sekretess, IT-rätt och PuL
  Information ur förhandsbeskedsärenden

 • 2004-10-12 | 130 598782-04/111 | Inkomstskatt - Internationell beskattning
  Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig

 • 2004-10-11 | 130 590551-04/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten

 • 2004-10-11 | 130 575098-04/111 | Inkomstskatt - Näring
  Förbjudet lån

 • 2004-10-08 | 130-591771-04/111 | Inkomstskatt - Kapital
  Avdrag för förlust vid försäljning av time-share

 • 2004-10-08 | 130-572878/04-111 | Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring
  Kapitalförlust på syntetiska optioner

 • 2004-10-08 | 130-587674-04/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige

 • 2004-10-07 | 130-579473-04/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Moms i inkomstdeklaration, kapitalunderlag för räntefördelning och koppling till företagets redovisning

 • 2004-10-07 | 130-583520-04/111 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Finansiell leasing och beskattning

 • 2004-10-06 | 130-578665-04/111 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  EU-volontärers ersättning

 • 2004-10-04 | 130-570562-04/111 | Fastighetstaxering
  Prästlönefastigheter

 • 2004-10-01 | 130 571214-04/111 | Sekretess, IT-rätt och PuL
  Sekretess i skaderegleringsverksamheten

 • 2004-09-27 | 130-553834-04/113 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Periodiseringsfond - frågan om överensstämmelse mellan avdrag och avsättning i räkenskaperna

 • 2004-09-24 | 130 568631-04/113 | Inkomstskatt - Kapital
  Kapital - inteckningskostnader i fastighet

 • 2004-09-23 | 130 558762/04-113 | Inkomstskatt - Tjänst
  Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad?

 • 2004-09-20 | 130 560565-04/113 | Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital
  Andelar i utländska fonder – sammanläggning

 • 2004-09-20 | 130 558106-04/113 | Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst
  Bostadsförmån i form av hotellrum

 • 2004-09-16 | 130-551906-04/113 | Fastighetstaxering
  Närhet till strand

 • 2004-09-14 | 130-550297-04/113 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Utgift för datorprogram i lagersystem

 • 2004-09-10 | 130-545091-04/113 | Inkomstskatt - Näring
  Uttagsbeskattning vid ombildning av kooperativ förening

 • 2004-09-09 | 130-515686-04/113 | Inkomstskatt - Näring, Redovisning
  Avsättning för återställningsarbeten i bilskrotningsföretag