Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Beräkning av lättnadsbelopp vid indirekt innehav av tidigare marknadsnoterade andelar

Datum: 2004-11-12

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
130 647824-04/111

1 Sammanfattning

Om en fysisk person avyttrar sina aktier i ett aktiebolag, som i sin tur äger före detta marknadsnoterade aktier, till ett annat av honom ägt aktiebolag kan lättnadsbelopp beräknas för sist nämnda bolag oavsett att det avyttrade bolaget före tidpunkten för överlåtelsen ägt marknadsnoterade aktier. Bestämmelsen i 43 kap. 2 § p. 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, omfattar inte fall där ett företag (indirekt) förvärvar aktier i ett icke marknadsnoterat bolag men vilket bolag före förvärvstidpiunkten varit marknadsnoterat.

2 Bakgrund och frågeställning

X äger AB A som äger 10 % av aktierna i det marknadsnoterade bolaget AB B. AB B avnoteras och blir således ett onoterat företag per 2004-03-31. Per 2004-06-30 avyttrar X sina aktier i AB A till det av honom nybildade AB C. Såväl AB A som AB C har kalenderår som räkenskapsår. När får X beräkna lättnadsbelopp på sitt innehav i AB C?

3 Gällande rätt m.m.

I 43 kap. 1 § IL regleras att i detta kapitel finns bestämmelser om att utdelningar och kapitalvinster på andelar i viss utsträckning inte skall tas upp. Bestämmelserna gäller bl.a. utdelningar och kapitalvinster på aktier i svenska aktiebolag.

I 43 kap. 2 § IL anges bl.a. följande. Bestämmelserna tillämpas inte på utdelning från ett företag om

1. företaget är marknadsnoterat,

2. företaget under det räkenskapsår som beslutet om utdelning avser eller under något av de fyra föregående räkenskapsåren, direkt eller genom dotterföretag, ägt aktier med en röst- eller kapitalandel på tio procent eller mer i ett svenskt marknadsnoterat aktiebolag eller en marknadsnoterad utländsk juridisk person.

Det som undantas från beskattning benämns enligt 43 kap. 3 § IL lättnadsbelopp.

4 Skatteverkets bedömning

Syftet med regeln är att en fysisk person inte via indirekt ägande ska kunna tillgodogöra sig utdelning från ett marknadsnoterat företag utan någon som helst beskattning. Detta framgår av prop. 1996/97:45 s. 32. Eftersom AB A äger mer än 10 procent av det marknadsnoterade företaget är utdelning som AB A erhåller skattefri enligt 24 kap. IL. Hade X behållit AB A hade han inte kunnat beräkna ett lättnadsbelopp förrän taxeringsår 2011. Anledningen är att utdelningar som beslutas t.o.m. 2009 (taxeringsår 2010) avser de i detta sammanhang spärrade räkenskapsåren 2004 - 2008. Så länge hade således X omfattats av spärren om han direkt hade behållit aktierna i AB A. AB A hade då varit "företaget" som omnämns i 43 kap. 2 § IL.

Men eftersom nu AB A har sålts till AB C blir det i stället AB C som blir "företaget" i det här sammanhanget. AB C har aldrig, varken direkt eller indirekt via ett dotterföretag, varit ägare till aktier i ett svenskt marknadsnoterat aktiebolag. Dotterföretaget AB A har i och för sig varit ägare till marknadsnoterade aktier under den senaste femårsperioden. Men under den tid AB A ägde marknadsnoterade aktier var inte AB C ägare till AB A. Så som bestämmelsen är utformad innebär det, enligt Skatteverkets uppfattning, att begränsningen i 43 kap. 2 § första stycket p. 2 IL inte är tillämplig i detta fall. Därför har X rätt att beräkna lättnadsbelopp på sitt innehav av aktier i AB C från den tidpunkt han blir ägare till dem.