Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning

Datum: 2004-12-01

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
130 684115-04/111

1 Sammanfattning

I samband med skalbolagsbeskattning enligt 49 a kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, erhålls inte avdrag för beräknade egenavgifter. Avdrag för debiterade egenavgifter medges som allmänt avdrag.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om hur man ska behandla egenavgifter i samband med en skalbolagsbeskattning när man samtidigt har en annan enskild näringsverksamhet.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 49 a kap. 11 § IL ska kapitalvinst på grund av avyttringen av en andel i ett skalbolag tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet det beskattningsår när andelen avyttrades.

Av 14 kap. 12 § IL framgår att all näringsverksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare räknas som en enda näringsverksamhet med undantag för självständig näringsverksamhet utomlands. Av 14 kap. 13 a § IL framgår emellertid att kapitalvinst som enligt 49 a kap. IL ska tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet när en fysisk person avyttrar en andel i skalbolag räknas som en egen näringsverksamhet.

Enligt 16 kap. 29 § IL ska debiterade egenavgifter dras av till den del de avser näringsverksamheten. Av andra stycket nämnda paragraf sägs att avdrag ska dessutom göras för ett belopp som sätts av för att täcka egenavgifterna för beskattningsåret. Avdraget ska återföras det följande beskattningsåret. Av 16 kap. 30 § IL framgår hur man ska beräkna det belopp som satts av för att täcka egenavgifterna.

Av 62 kap. 5 § IL framgår slutligen att allmänt avdrag ska göras för debiterade egenavgifter som inte ska dras av i något av inkomstslagen.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt 49 a kap. 11 § IL ska kapitalvinst på grund av avyttringen av en andel i ett skalbolag tas upp som överskott av passiv näringsverksamhet. I 14 kap. 21 § IL sägs att överskott och underskott i en näringsverksamhet ska beräknas genom att intäksposterna minskas med kostnadsposterna. Det innebär, enligt Skatteverkets uppfattning, att eftersom kapitalvinsten ska tas upp som överskott kan något avdrag för belopp som sätts av för att täcka egenavgifterna för beskattningsåret i enlighet med bestämmelsen i 16 kap. 29 § IL inte göras.

Fråga uppkommer därefter hur man gör med de debiterade egenavgifterna i form av särskild löneskatt på förvärvsinkomster. Av 16 kap. 29 § IL framgår att debiterade egenavgifter ska dras av till den del de avser näringsverksamheten. Skatteverket tolkar denna bestämmelse som att bara avdrag för egenavgifter hänförliga till den aktuella näringsverksamheten ska dras av i denna. Det innebär att om man har flera näringsverksamheter ska en proportionering ske i förhållande till vad var och en av näringsverksamheterna genererar i egenavgifter. Man kan således inte göra avdrag för debiterade egenavgifter hänförliga till skalbolagsförsäljningen i en annan näringsverksamhet.

Skatteverket tolkar dessutom skalbolagsreglerna som att den aktuella näringsverksamheten enbart existerar vid själva skalbolagsavyttringen eftersom sådan kapitalvinst ska tas upp som överskott av en egen passiv näringsverksamhet. Det bör innebära att det inte finns utrymme för några avdrag i denna näringsverksamhet i enlighet med vad som ovan framförts. Då egenavgifterna debiteras året efter skalbolagsavyttringen finns det året således ingen näringsverksamhet där man kan yrka avdrag för egenavgifterna i fråga. Därmed erhåller man avdrag för de debiterade egenavgifterna som ett allmänt avdrag i enlighet med bestämmelsen i 62 kap. 5 § IL.

Skatteverkets bedömning gäller oavsett om man har en annan enskild näringsverksamhet.