Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Företrädaransvar - övergångsbestämmelserna - ansvarighet för skatt som fastställts automatiskt enligt en för sent inkommen skattedeklaration

Datum: 2005-02-10

Dnr/målnr/löpnr:
130 89777-05/111
1 Sammanfattning

Skatteverket anser att rättsläget efter den 1 januari 2004 är oförändrat i fråga om relevant ansvarstidpunkt för sådan skatt som fastställts genom beslut enligt 11 kap. 18 § andra meningen skattebetalningslagen (1997:483, SBL). Detta gäller oberoende av när beslutet fattats och vilka redovisningsperioder det avser. Såväl nu som tidigare får företrädaransvaret anses knutet till den ursprungliga förfallodagen.

2 Bakgrund och frågeställning

Den 1 januari 2004 ändrades reglerna om företrädaransvar i SBL (SFS 2003:747, prop. 2002/03:128). Ändringarna innebar bl.a. att det nu uttryckligen anges i 12 kap. 6 § andra och tredje styckena SBL till vilken tidpunkt ansvaret ska knytas. Eftersom ändringarna inte var avsedda att medföra någon skärpning av ansvaret ska de nya materiella reglerna tillämpas retroaktivt, även i pågående ansvarsärenden (p. 3 i övergångsbestämmelserna).

Fråga har uppkommit vid vilken tidpunkt företrädaransvar inträder beträffande sådan skatt som fastställts enligt 11 kap. 18 § andra meningen SBL, exempelvis när skattedeklaration inkommit under 2004 för sådan skatt som ursprungligen förföll till betalning under 2003.

3 Skatteverkets bedömning

Har skattedeklaration inte lämnats i rätt tid och på rätt sätt eller har någon skatt inte redovisats i deklarationen ska, enligt 11 kap. 18 § första meningen SBL, varje oredovisad skatt anses genom ett beslut ha bestämts till noll kronor. Om skatten redovisas senare ska i stället, enligt 11 kap. 18 § andra meningen SBL, ett beslut anses ha fattats i enlighet med redovisningen, om inte ett beslut om omprövning har meddelats dessförinnan.

Beslut om skatt enligt 11 kap. 18 § SBL är att betrakta som grundläggande beslut om betalning av skatt. Dessa beslut fattas automatiskt, dvs. det finns inget formligt beslut som skickas ut till den skattskyldige. Ett automatiskt beslut i enlighet med inlämnad redovisning torde vara fattat när redovisningen kom in till Skatteverket (jämför ett uttalande i prop. 1996/97:100 s. 587 angående tillämpningen av automatiska beslut om skatt enligt 11 kap. 16 § SBL).

Ett beslut om skatt enligt 11 kap. 18 § andra meningen SBL kan komma att fattas lång tid efter den aktuella skattens ursprungliga förfallodag. Någon ny förfallodag för skatten fastställs dock inte och beloppet som ska betalas registreras direkt på skattekontot så snart redovisningen kommit in (till skillnad från skatt att betala enligt ett omprövningsbeslut, som registreras på kontot på den faktiska förfallodagen, se 3 kap. 5 § SBL).

Beträffande företrädaransvar för skatt som beslutats enligt 11 kap. 18 § andra meningen SBL följer av 12 kap. 6 § SBL i dess lydelse från den 1 januari 2004 att ansvaret ska knytas till den ursprungliga förfallodagen. Även dessförinnan får dock ansvaret anses ha varit knutet till denna dag, av den anledningen att det i SBL inte finns föreskrivet någon annan betalningstidpunkt i dessa fall. När det således enligt 12 kap. 6 § SBL i dess lydelse före den 1 januari 2004 för ansvarighet krävdes att företrädaren "underlåtit att betala skatt enligt denna lag " (första stycket andra meningen) samt att adekvata avvecklingsåtgärder inte vidtagits "innan skatten skulle ha betalats" (andra stycket), kan härmed inte förstås annat än att ansvaret var knutet till den ursprungliga förfallodagen i de fall skatten fastställts enligt 11 kap. 18 § andra meningen SBL.